Filipino Literature and Social Issues Quiz

EuphoricNeumann avatar
EuphoricNeumann
·

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Ano ang layunin ng paglaganap ng nobela noong panahon ng Kastila?

Mapalaganap ang diwa ng Katolisismo

Ano ang pangunahing layunin ng MEYEMBRO UNANG PANGKAT?

Matukoy ang mga katangian ng mahusay na akdang pampanitikan

Anong aspeto ng panlipunang Pilipino ang dapat maisaalang-alang sa pagsasagawa ng pananaliksik?

Sistemang pang-ekonomiya

Ano ang inaasahang matututuhan kaugnay sa akdang pampanitikan?

Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan

Ano ang kahalagahan ng nobela sa pangkalahatang pag-unlad ng panitikang Pilipino?

Nagsisilbing paraan ng pagpapalaganap ng impormasyon

Anong layunin ang dapat maisaalang-alang sa pagsulat ng sariling akdang pampanitikan?

Ibahagi ang sariling karanasan

Anong aklat ang unang nobelang salin sa Tagalog mula sa wikang Griyego?

Barlaan at Josaphat

Sino ang sumulat ng nobelang 'Noli Me Tangere'?

Dr. Jose Rizal

Anong nobela ang naging mitsa ng himagsikan sa Espanya?

Noli Me Tangere

Ano ang kaugnayan ng nobelang 'El Filibusterismo' sa simbahan?

Naglantad sa kabulukan ng pamahalaan ngunit higit na naging makapangyarihan ang simbahan

Anong aklat ang naglantad ng kasamaang naghahari sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas?

Noli Me Tangere

Ano ang ibinabanggit sa nobelang 'Noli Me Tangere' ayon kay Dr. Ferdinand Blumentritt?

Ito ang unang aklat na walang pinapanigan at walang takot hinggil sa buhay ng mga Tagalog.

Ano ang kabuuan ng nobela ni Dr. Jose Rizal na naging mitsa ng himagsikan sa Espanya?

Noli Me Tangere at El Filibusterismo

Anong layunin ng paglaganap ng nobela noong panahon ng Kastila?

Ang layunin ay mapalaganap ang diwa ng Katolisismo.

Ano ang naging simula ng paglaganap ng nobela noong panahon ng Kastila?

Nagsimula ang paglaganap ng nobela noong panahon ng Kastila sa pamamagitan ng mga saling-akda mula sa ibang bansa.

Ano ang kaugnayan ng nobelang 'El Filibusterismo' sa simbahan?

Ang nobelang 'El Filibusterismo' ay may kaugnayan sa kritisismo sa simbahan at sa pamamahala ng mga prayle.

Sino ang sumulat ng nobelang 'Noli Me Tangere'?

Si Dr. Jose Rizal ang sumulat ng nobelang 'Noli Me Tangere'.

Ano ang kahalagahan ng nobela sa pangkalahatang pag-unlad ng panitikang Pilipino?

Ang nobela ay may kahalagahan sa pag-unlad ng panitikang Pilipino dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at pag-unawa sa mga suliraning panlipunan.

Ano ang pangunahing layunin ng MEYEMBRO UNANG PANGKAT?

Ang pangunahing layunin ng MEYEMBRO UNANG PANGKAT ay maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan.

Ano ang pangunahing nobela ni Dr. Jose Rizal na naging mitsa ng himagsikan sa Espanya?

Noli Me Tangere

Ano ang nobelang inilathala ni Dr. Jose Rizal na karugtong ng Noli Me Tangere?

El Filibusterismo

Ano ang ibinanggit ni Dr. Ferdinand Blumentritt sa nobelang 'Noli Me Tangere'?

Ito ang unang aklat na walang pinapanigan at walang takot hinggil sa buhay ng mga Tagalog.

Ano ang kahulugan ng nobelang 'El Filibusterismo'?

Ang nobelang ito ay naglantad sa mga kabulukan ng pamahalaan at mas naging makapangyarihan ang simbahan.

Ano ang kahulugan ng nobela sa pangkalahatang pag-unlad ng panitikang Pilipino?

Nakatulong ang mga nobela sa mabilis na pagkalat ng diwa ng Kristiyanismo sa Pilipinas at sa pagpapakita ng mga gintong aral tungkol sa kagandahang-asal

Ano ang pangunahing layunin ng nobela sa panahon ng Kastila?

Ang pangunahing layunin ng nobela sa panahon ng Kastila ay ang pagpapakita ng mga gintong aral tungkol sa kagandahang-asal at sa pagpapakita ng mga dapat ugaliin sa iba't ibang pagkakataon.

Sino ang sumulat ng nobelang 'Barlaan at Josaphat'?

Padre Antonio de Borja

Ano ang ibinigay na inspirasyon ng nobela sa Kilusang Propaganda?

Noli Me Tangere

Ano ang kahulugan ng nobela 'El Filibusterismo' sa panahon ng Amerikano?

Naglantad ito sa mga kabulukan ng pamahalaan ngunit higit na naging makapangyarihan ang simbahan.

Ano ang kahulugan ng pagpasok ng nobelang Tagalog sa panahon ng Amerikano?

Masiglang pagpasok ng nobelang Tagalog sa panahong ito at itinuring na 'Panahong Ginto' ng nobelang Tagalog.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Social Theory in Filipino Literature
18 questions
GNED 14: Panitikang Panlipunan Chapter 1
30 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser