quiz image

Pang-abay at Pang-uri na Naglalarawan.

SignificantVictory avatar
SignificantVictory
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

  1. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap na " Ang bata ay matiyagang naglalaro sa parke".?

Matiyaga

  1. Alin sa mga sumusunod na salita ang pang-abay na " Si Maria ay maingat na naglalakad sa kalsada"?.

Maingat

3.Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap na " Kanina, agad siyang sumagot sa tanong ng guro."?

Agad

Alin sa mga salitang ito ang pang-uri sa pangungusap na " Ang aso ay mabait.?

Mabait

Alin ang tamang pang-abay sa pangungusap na "Mabilis ang takbo ng kotse sa daan?.

Mabilis

Ano ang pang-uri sa pangungusap na " Ang ulap ay maputi at malambot.

Maputi

Alin ang pang-uri sa pangungusap na "Ang bulaklak ay maganda at mabango.

Maganda

Anong pang-uri ang ginamit sa pangungusap na " Si Juan ay masigla at masaya sa kanyang kaarawan.?

Masigla

Test your knowledge of Filipino grammar by identifying the type of adverb used in a given sentence. In this quiz, you will determine the specific adverb used in the sentence 'The child patiently plays in the park'.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser