Filipino 9-4th Quarter: Jose Rizal's Life and Works

ReasonableTourmaline avatar
ReasonableTourmaline
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang unang isinulat na nobela ni Rizal?

Noli Me Tangere

Anong taon ipinanganak si Jose Rizal?

1861

Saang bansa naisulat ni Rizal ang unang bahagi ng Noli Me Tangere?

Espanya

Ano ang nagbigay inspirasyon kay Rizal na isulat ang Noli Me Tangere?

Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe

Saan natatapos ni Rizal ang pagsusulat ng Noli Me Tangere?

Wilhelmsfeld, Alemanya

Ano ang dahilan kung bakit naantala ang paglilimbag ng Noli Me Tangere?

Kulang sa pera

Alin sa mga sumusunod ang pinagkunan ni Jose Rizal ng pamagat ng kanyang nobelang 'Noli Me Tangere'?

Ang mga salita ni Maria Magdalena kay Hesus

Ano ang dahilan kung bakit ipinagbawal noon ang pagbabasa sa nobela ni Rizal?

Ibinunyag dito ang kasamaan at kalupitan ng mga pinunong Español at mga prayle sa Pilipinas

Alin sa mga sumusunod ang nag-uudyok na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng paaralan ang kursong nauukol sa buhay, mga ginawa, at naisulat ni Rizal?

Republika Blg. 1425 (Batas Rizal)

Sino ang tauhan na anak na binata ni Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman sa bayan ng San Diego?

Juan Crisostomo Ibarra

Sino ang tauhan na kasintahan ni Ibarra, anak ni Kapitan Tiyago at pinaka-magandang dilag sa San Diego?

Maria Clara

Sino ang tauhan na tinaguriang 'Paraluman ng mga Guwardiya Sibil' at kinatatakutan ng mga taga-San Diego dahil sa itsura at kasamaan ng ugali?

Doña Consolacion

Study Notes

Jose Rizal's Life

 • Ipinanganak si Jose Rizal noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna
 • Ikapitong anak nina Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso
 • Nagtungo sa Espanya noong 1882 upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina

Noli Me Tangere

 • Unang nobela ni Rizal, isinulat niya noong 1884-1886
 • Nakapagsimula ng nobela noong 1884 sa Madrid, Spain, at nagpatuloy sa Paris, France
 • Tinapos niya ang nobela noong Abril 1886 sa Wilhelmsfeld, Germany
 • Inilimbag ang nobela noong Marso 1887 sa Berlin, Germany, sa tulong ng kaibigan niya at dating kamag-aral na si Dr. Maximo Viola

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere

 • Juan Crisostomo Ibarra: Anak na binata ni Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman sa bayan ng San Diego
 • Elias: Isang sawimpalad na magsasakang nagligtas kay Ibarra at tumulong sa kanya upang makilala niya ang kanyang bayan
 • Kapitan Tiyago: Isa sa mayayamang mangangalakal sa San Diego, ama ni Maria Clara
 • Maria Clara: Kasintahan ni Ibarra, anak ni Kapitan Tiyago; pinaka- magandang dilag sa San Diego
 • Padre Damaso: Paring Franciscano na naging kura-paroko ng San Diego sa loob ng matagal na panahon
 • Padre Salvi: Kurang pumalit kay Padre Damaso; may lihim na pagtingin kay Maria Clara

Ibang mga Tauhan sa Noli Me Tangere

 • Tiya Isabel: Pinsan ni Kapitan Tiyago na nag-alaga kay Maria Clara
 • Don Anastacio: Kilala bilang Pilosopong Tasyo o Tasyong Baliw; maalam na matanda kaya't nilalapitan siya ng mga tao sa San Diego upang hingan ng payo
 • Alperes: Pinuno ng mga guwardiya sibil; kaagaw sa kapangyarihan ng kura
 • Doña Consolacion: Dating labanderang naging maybahay ng alperes; tinaguriang "Paraluman ng mga Guwardiya Sibil"
 • Sisa: Ang mapagmahal na ina ng mga batang sakristan na sina Basilio at Crispin

This quiz covers the life and works of Jose Rizal, including his background, family, and notable writings like 'Noli Me Tangere'. Explore his contributions to Philippine literature and his impact on society during his time. Gain insights into his advocacy for reforms and national identity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Rizal's Noli Me Tangere
5 questions

Rizal's Noli Me Tangere

OrganizedRationality avatar
OrganizedRationality
Use Quizgecko on...
Browser
Browser