Feasibility Study: Konsepto at Nilalaman

ProactiveGadolinium avatar
By ProactiveGadolinium

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang layunin ng isang feasibility study?

Ano ang isa sa mga importanteng nilalaman na isinasaalang-alang sa feasibility study?

Anong uri ng feasibility study ang nagbibigay-pansin sa mga patakaran ng kompanya at gobyernong ginagalawan?

Ano ang layunin ng cost-benefit analysis?

Anong layunin ng proseso ng pagiging ligtas ng isang kumpanya sa biglaang pagbabago?

Ano ang isa sa mga sinasaklawang paksa ng isang feasibility study?

Ano ang layunin ng feasibility study?

Ano ang kahulugan ng flyer?

Ano ang ibig sabihin ng Business Flyer?

Saan maaaring ikalat ang mga flyers ayon sa Taradel.com?

Ano ang ibig sabihin ng Mailers?

Ano ang kahalagahan ng Price Sheets?

Ano ang layunin ng Gift Certificates at Coupons?

Anong pangyayari ang madalas i-aanunsyo gamit ang Club Flyer?

Ano ang ibig sabihin ng Inserts?

Description

Alamin ang kahulugan ng feasibility study at ang mahahalagang nilalaman nito, kabilang ang pagsusuri sa puhunan, target na merkado, at potensyal na kita ng proyekto. Saliksikin ang konsepto ng feasibility study upang maunawaan ang kahalagahan nito sa pagnenegosyo.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This