Feasibility Study: Definition and Important Contents

ValiantLarch avatar
By ValiantLarch

Quiz

Flashcards

16 Questions

Ano ang layunin ng Feasibility Study?

Ano ang isa sa mga mahahalagang nilalaman ng Feasibility Study?

Ano ang layunin ng Cost-Benefit Analysis?

Ano ang pangunahing layunin ng Feasibility Study na tumitingin sa market issues?

Ano ang isa sa mga uri ng Feasibility Study?

Kailangan ba ng Cost-Benefit Analysis sa isang Feasibility Study?

Ano ang tawag sa manwal na nagbibigay ng alternatibong suhestiyon at hindi inaasahang susundin ng isang konsyumer o mamimili?

Ano ang kadalasang ginagamit ng mga bagong empleyado sa isang organisasyon o kumpanya?

Anong uri ng manwal ang kadalasang ginagamit sa mga software o hardware ng kompyuter o makateknolohiyang mga kagamitan?

Ano ang tawag sa manwal na naglalarawan ng pagpapagana sa isang makina, instrument, o di naman kaya ay isang gadyet?

Anong uri ng manwal ang nagbibigay ng direksyon sa pagpapatakbo ng isang makina o sa paggamit ng isang produkto?

Ano ang tawag sa manwal na nagsasaad ng mga dapat gawin ng isang konsyumer ukol sa nabiling instrumento, makina, o gadyet?

Ano ang pangkaraniwang katawagan o generic na terminilohiya para sa Guide?

Ano ang tawag sa sulating nagsasabi kung ano ang dapat pagbasehan sa mga produktong bibilhin ng isang kumpanya?

Ano ang tawag sa manwal na isinulat at dinisenyo upang makapagbigay kaalaman at karaniwang ginagamit ng mga teknisyan at inhinyero upang kumpunihin ang mga sirang makina o instrumento?

Ano ang tawag sa manwal na nagbibigay gabay sa mga alituntunin at karaniwang maikli at hindi ganoong detalyado?

Description

This quiz covers the definition of a feasibility study and the important contents it includes, such as capital, target consumers, and regulatory factors. Test your knowledge on the essential elements of a feasibility study.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Project Feasibility Studies
5 questions
Feasibility Study Quiz
10 questions
Feasibility Study Quiz
SteadyRhodonite avatar
SteadyRhodonite