Fatty Acid Synthesis Pathway Overview

WorldFamousCoralReef avatar
WorldFamousCoralReef
·

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

Trigliserid sentezi hangi dokularda başlıca gerçekleşir?

Karaciğer

Gliserol-3-fosfat hangi reaksiyonda yağ asitlerinin ilk alıcısıdır?

Glikoliz

Gliserolün gliserol-3-fosfate dönüşümü hangi enzim tarafından katalizlenir?

Gliserolkinaz

Trigliserid sentezi için gliserolun hangi formu reaksiyonlara girer?

Serbest formda

Hangi yol gliserol 3-fosfatın üretiminde hem karaciğerde hem de adipoz dokuda rol alır?

Glikoliz

Yağ asitlerinin de-novo sentezi hangi organelde gerçekleşir?

Sitoplazma

Yağ asidi sentezinde hangi enzim zincirin uzatılması sürecini gerçekleştirir?

Elongaz

İnsanlar hangi yağ asitlerini sentezleyebilirler?

18, 20, 22 ve 24C’lu yağ asitlerini

De-novo yağ asidi sentezi için metabolik enerji kaynağı olarak hangisi kullanılır?

ATP

Yağ asit sentezinde hangi süreç endoplazmik retikulumda gerçekleşir?

Desaturasyon

Yağ asiti sentezi sırasında hangi enzim, palmitik asidi enzim kompleksinden ayırarak palmitoil CoA oluşumunu sağlar?

Tiyoesteraz

Yağ asiti sentezi sürecinde hangi adımda 1 molekül CO2 açığa çıkar?

Substratların kondenzasyonu

Yağ asiti sentezi sürecinde hangi enzim zincirin uzatılmasını gerçekleştirir?

Malonil CoA Sentezi

Yağ asiti sentezi sürecinde hangi enzim palmitatın sentezlenmesi için gereken malonil CoA'ları oluşturur?

Açil Co sentetaz enzimi

Yağ asiti sentezi sırasında hangi aşamada 14 CO2 açığa çıkar?

Palmitat Sentezi

'22-24 C’li yağ asitlerinin sentezi beyin için çok önemlidir' ifadesi hangi süreçle ilgilidir?

Desaturasyon

Yağ asit sentaz kompleksi hangi enzimlerin birleşimiyle oluşur?

Malonil/asetil transasetilaz ve Ketoasit redüktaz

Yağ asit sentaz kompleksi kaç polipeptit monomerden oluşur?

İki

Yağ asit sentaz kompleksinin 7 ayrı reaksiyonda kaç çeşit reaksiyon gerçekleşir?

4

Yağ asit sentaz kompleksi içinde hangi yapı X-şeklinde düzenlenmiştir?

ACP

Malonil-KoA'nın Yağ asit sentaz kompleksi içinde bağlandığı bölüm hangisidir?

-SH grubu

Yağ asit sentezi için hangi iki grup komplekste hazır haldedir?

Asetil ve Malonil grupları

Malonil CoA'nın hangi süreçte rol aldığı belirtilmiştir?

ER'de yağ asitlerinin uzaması

NADH ve NADPH hangi süreçte indirgeyici güç olarak kullanılır?

Mitokondriyal yağ asidi elongasyonu

Yağ asitlerinde desaturasyon hangi organelde gerçekleşir?

Endoplazmik retikulum (ER)

İnsanlar neden esansiyel yağ asitlerini sentezleyemezler?

Çift bağların sentezlendiği karbonlar insanlarda yoktur

Hangi enzimler insanlarda ∆4, ∆5, ∆6 ve ∆9 pozisyonlarındaki çift bağları sentezleyebilir?

Desaturaz enzimleri

'ALA, EPA ve DHA' hangi tür yağ asitlerine örnektir?

Esansiyel yağ asitleri

This quiz covers the key steps in the fatty acid synthesis pathway, including condensation of substrates, reduction of carbonyl group, dehydration, and reduction of double bond. The cycle continues until the formation of a 16-carbon palmitate.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser