quiz image

Family Responsibilities in Vietnamese Law

FinerImagery avatar
FinerImagery
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ai có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu khi cháu chưa thành niên hoặc không có khả năng lao động và tài sản để tự nuôi mình?

Cô, dì, chú, bác ruột

Ai có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng cô, dì, chú, bác, cậu ruột khi những người này không có khả năng tự nuôi dưỡng mình?

Cháu ruột

Trong trường hợp cháu đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, ai phải nuôi dưỡng cháu?

Cô, dì, chú, bác ruột

Các thành viên trong gia đình nào cần có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau?

Gia đình ruột thịt

Khi các thành viên trong gia đình không có khả năng nuôi dưỡng nhau, ai sẽ có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng?

Cô, dì, chú, bác ruột

Study Notes

Quyền và Nghĩa Vụ trong Gia Đình

  • Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
  • Cô, dì, chú, bác, cậu ruột có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu nếu cháu chưa thành niên hoặc đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
  • Cô, dì, chú, bác, cậu ruột không có con, anh, chị, em hoặc tuy có nhưng những người này không có khả năng nuôi dưỡng thì cháu ruột có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng họ.
  • Quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa cô, dì, chú, bác, cậu ruột và cháu ruột là trách nhiệm lẫn nhau.

Learn about the rights and obligations of family members in Vietnamese law, including the responsibility to care for and support each other. Understand the specific duties towards minor children or adult children who are unable to work or support themselves.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser