European Colonialism in the 14th-15th Century

ExpansiveRhyme avatar
By ExpansiveRhyme

Quiz

Flashcards

13 Questions

Ang Kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colomus.

Ang mga Europeo ay hindi nakipagkaibigan at pakikipagkalakalan sa mga lugar na kanilang sinakop.

Ang mga Europeo ay hindi nagawa na manakop ng mga teritoryo sa Asya gamit ang kanilang mga armas.

Ang kolonya ay hindi mahalaga para sa Europeo bilang mapagkukunan ng kayamanan.

Sa gitnang panahon, marating ng mga Europeo ang Pilipinas.

Ang salitang Kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus.

Ang Kolonyalismo ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman para sa sariling interes.

Ang mga Europeo ay hindi nakipagkaibigan at pakikipagkalakalan sa mga lugar na kanilang sinakop.

Ang pagtuklas ng daan papuntang Silangan ay nagbigay-daan para manakop ng mga Europeo ng mga teritoryo sa Asya.

Ang mga Europeo ay hindi nagawa na manakop ng mga teritoryo sa Asya gamit ang kanilang mga armas.

Ang kolonya ay hindi mahalaga para sa Europeo bilang mapagkukunan ng kayamanan.

Nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga bansa sa pagkuha ng kolonya.

Ang mga Europeo ay kakaunti lang subalit mas superyor ang kanilang mga armas kaya kayang-kaya nilang manakop ng maraming katutubo.

Description

Learn about the significant events in Europe from 1300-1500 that led to European exploration of previously unknown lands, including the Philippines. Understand the origins and practices of colonialism and its impact on the colonized nations.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

European Colonialism Quiz
10 questions
European Exploration of Africa
3 questions
British Empire History Test
3 questions