Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

StainlessParadise2272 avatar
StainlessParadise2272
·

Start Quiz

Study Flashcards

27 Questions

Quina és la descripció correcta de la bandera de les Illes Balears segons l'article 6 de l'Estatut d'autonomia?

Quatre barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc de cinc torres enmig.

Quina afirmació sobre la ciutat de Palma és correcta segons l'article 7 de l'Estatut d'autonomia?

Les respostes a), b) i c) són correctes.

Quines institucions són considerades institucions de govern segons l'article 8 de l'Estatut d'autonomia?

Les respostes a) i c) són correctes.

Segons l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, quina és una de les competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Protecció de menors

Quina competència té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en desenvolupament legislatiu i execució segons l'article 31 de l'Estatut d'autonomia?

Règim local

Quina competència NO té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'article 31 de l'Estatut d'autonomia?

Pesos i mesures

Quina competència de desenvolupament legislatiu i execució té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'article 31?

Polítiques de gènere

Quina afirmació és correcta segons l'article 31 en relació amb les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Les respostes b) i c) són correctes

Segons l'article 31, quina és una competència que NO pertany a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en desenvolupament legislatiu i execució?

Productes farmacèutics

Segons l'article 51 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, què ha de crear el Parlament per defensar les llibertats i els drets fonamentals dels ciutadans?

La Sindicatura de Greuges.

Quin és el termini de durada d'una legislatura segons l'article 52 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Quatre anys de la data de les eleccions.

Qui nomena i separa els membres que han de formar el Govern segons l'article 56 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

El Parlament.

Com està format el Govern segons l'article 57 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Pel president i els consellers.

Quan cessa el Govern segons l'article 57 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Les respostes a), b) i c) són correctes.

Quin és un òrgan creat pel Parlament segons l'article 51 per defensar les llibertats i drets fonamentals dels ciutadans?

La Sindicatura de Greuges.

Segons l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, quina competència té la Comunitat Autònoma en exclusiva?

Salut i sanitat

Segons l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, què es garanteix en relació a l'ensenyament?

Gratuïtat només en els nivells obligatoris i altres establerts per llei

Quines competències pot tenir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'Estatut d'autonomia?

Les respostes a), b) i c) són correctes

Quines competències exclusives té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'article 30 de l'Estatut?

Les respostes a) i b) són correctes

Quina competència exclusiva té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'article 30 de l'Estatut?

Alteracions dels termes municipals i denominació oficial dels municipis i topònims

Quin nivell educatiu no gaudeix de gratuïtat segons l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Nivells educatius superiors

Segons l'article 16 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, on s'ha de contenir el conjunt de principis, drets i directrius que informen l'actuació pública de les administracions públiques en l'àmbit de la política social?

La Carta de Drets Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quin és l'element econòmic estratègic de les Illes Balears, segons l'article 24 de l'Estatut d'autonomia?

L'activitat turística.

Com es garanteix el dret a la prevenció i protecció de la salut segons l'article 25 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Un sistema sanitari públic de caràcter universal.

Què es garanteix sobre l'educació segons l'article 26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears?

Es garanteix la gratuïtat de l'ensenyament en tots els nivells obligatoris.

Quin document no s'esmenta com a referència en cap dels articles citats?

Carta Magna

Quin sector no es destaca com a element clau per les Illes Balears segons els articles mencionats?

Sector industrial

Test sobre les competències i garanties de l'ensenyament segons l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Comprèn preguntes sobre la gratuïtat de l'ensenyament, nivells educatius i competències de la Comunitat Autònoma.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser