Essentials of National Economy: Microeconomics vs. Macroeconomics

GorgeousDada avatar
GorgeousDada
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Mi a mikrogazdaság fő célja?

Mi a makrogazdaság középpontjában álló elem?

Mi foglalkozik a nemzetgazdaság területén?

Melyik nem tartozik a termelési tényezők közé?

Mi jellemzi a szabad javakat?

Mi a fogyasztás fő célja?

Melyik nem tartozik a termelési tényezők közé?

A termelés fő célja a különböző ______-ek előállítása.

A gazdasági körforgás 4 fő eleme szüntelenül ______.

A föld termőképessége, méhének kincsei a termelés ______.

Az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége a termelési tényezők ______.

A modern kor sajátos tényezője az ______.

A mikrogazdaság az egyes gazdasági szereplőkkel, az őket érintő folyamatokkal foglalkozik, míg a makrogazdaság a teljes ______ gazdasági folyamatokkal foglalkozik.

A nemzetgazdaság foglalkozik a termékek és szolgáltatások létrehozásával, elosztásával, forgalmazásával és ______.

A gazdálkodó egységek tevékenységük jellege szerint különböző csoportokba sorolhatók a TEÁOR rendszer ágazati osztályozási rendszerében. A magyarországi ágazati osztályozás igazodik az ENSZ besorolási rendszeréhez, és 4 szintű: nemzetgazdasági ág, ágazat, alágazat és ______.

Az igény a szükséglet kielégítésére irányuló vágyat jelent. A szükséglet pedig hiányérzetet, mely cselekvést vált ki önmaga ______.

A szükséglet hiányérzetet jelent, mely cselekvést vált ki önmaga ______.

Description

This quiz covers the basic concepts of microeconomics, which deals with individual economic actors and processes affecting them, and macroeconomics, which focuses on the entire economy. It also explores macroeconomic processes such as production, distribution, circulation, and consumption of all goods and services, while examining the resulting incomes and movements of goods and money.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser