Ergonomics and Work Environment

PowerfulPipeOrgan avatar
PowerfulPipeOrgan
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Vad omfattar ergonomi enligt Arbetsmiljöverket (2018)?

Fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön

Vilken är smärtgränsen för ljud enligt texten?

120 db

Vilken effekt har dåligt belysta lokaler enligt texten?

Höjer melatoninnivåerna

Vad händer i kroppen vid stress enligt texten?

Puls ökar, blodtryck höjs, andning ökar

Vad innebär stressorer enligt texten?

Något som gör oss stressade

Vad kan långvarig och upprepad stress leda till?

Ökad smärtkänslighet och försvagat immunförsvar

Vad kan stress leda till när det gäller sömn?

Sömnsvårigheter

Vad kan vara en konsekvens av dålig belysning på arbetsplatsen?

Huvudvärk och trötthet

Vad kan hända om belastningen på en individ sker i dåliga arbetsställningar och rörelser?

Ojämnt disktryck och risk för diskbråck

Vad är en möjlig konsekvens av för höga krav utan tillräcklig kontroll på arbetet?

Bristande resurser för att hantera krav och känsla av press och stress

Learn about the concept of ergonomics and its impact on the work environment, including physical and psychosocial aspects. This quiz covers topics such as physical environment (sound, light, air quality, space, cleanliness, and hazardous substances) and psychosocial environment (workplace relationships, stress, and mental well-being).

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser