EPPD1023 MAKROEKONOMI I: Pengenalan kepada Wang dan Ciri-cirinya

CleanTrigonometry avatar
CleanTrigonometry
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Apakah ciri-ciri wang yang baik?

Nilai yang stabil, mudah dipecahkan kepada unit kecil, tahan lama, dan alat penyimpan nilai

Apakah fungsi wang sebagai alat pembayaran tertunda?

Alat bayaran tertunda

Apakah yang dimaksudkan dengan penentuan permintaan wang?

Kuantiti wang yang dipegang oleh orang ramai

Apakah dua ciri penting wang yang mempengaruhi penentuan permintaan wang?

Kecairan dan pulangan yang rendah

Teori permintaan wang Klasik menunjukkan hubungan langsung antara apa?

Stok/bekalan wang dengan tingkat harga melalui analisis permintaan agregat dan penawaran agregat

Apakah teori utama yang mempengaruhi penentuan permintaan wang?

Teori permintaan wang Klasik dan teori permintaan wang Keynes

Apakah tujuan permintaan wang untuk tujuan urus niaga?

Membeli barang dan perkhidmatan

Apakah yang dimaksudkan dengan 'Mdt'?

Permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan

Apakah yang mempengaruhi permintaan wang untuk spekulasi?

Tingkat pendapatan (Y)

Apakah yang dimaksudkan dengan 'Mds'?

Permintaan wang untuk spekulasi

Apakah yang menyebabkan rendahnya permintaan wang untuk spekulasi apabila kadar bunga tinggi?

Kadar pulangan yang tinggi

Apakah fungsi permintaan wang secara keseluruhan?

Jumlah kesemua jenis permintaan wang dalam pasaran

Apakah yang dimaksudkan dengan 'Keluk permintaan wang'?

Hubungan antara permintaan wang dengan kadar bunga

Apakah yang mempengaruhi keluk permintaan wang?

Pendapatan (Y) dan kadar bunga (r)

Apakah yang dimaksudkan dengan 'Mdt'?

Permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan

Apakah yang menyebabkan rendahnya permintaan wang untuk spekulasi apabila kadar bunga tinggi?

Kadar pulangan yang tinggi

Test pengetahuan anda mengenai definisi wang dan ciri-ciri yang baik melalui soalan ini. Soalan ini bersesuaian untuk pelajar kursus EPPD1023 MAKROEKONOMI I.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

EPPD1023 MAKROEKONOMI I Keluk LM dan IS
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser