Epistemology and Methodology in Research

SleekVibraphone avatar
SleekVibraphone
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Педагогикалық зерттеулердің белгілерін бөліп көрсету қай мақсаттарға жетуі керек?

Әдіснамалық білімнің деңгейлеріне арналған технологиялық әдіснама туралы дерекқор негіздеу:

Зерттеудегі ішкі және сыртқы, даму және өзіндік даму үдерісін зерттеу мақсатына арналған мысал:

Ақиқатты тану мен қайта құру үдерісіне деген дүниетанымдық көзқарастар не үшін маңызды?

Педагогикалық зерттеулерде функциональды аспекттерден биреу неге арналуда?

Description

Explore the structured solution to methodological problems based on specific epistemological principles in pedagogy and science. Understand the methodology of scientific knowledge, its principles, types, and methods. Discover the interpretation of pedagogical methodology: the use of method in scientific research based on philosophical principles, directed research...

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser