Eozinopeniya and Epid Parotit Quiz

CleanlyHarpsichord avatar
CleanlyHarpsichord
·

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Giperxrom anemiyada rang indeksi qanday bo'lishi kerak?

1,05 dan pastroq

Giperxrom anemiyada ko'pincha qaysi sabab rivojlanadi?

B12 vitamiinining yetishmasligi

Gipoplastik anemiya ko'rsatkichlari qanday bo'lishi kerak?

Giperxrom, normo- yoki makrosiitar, normo- yoki giporegenerativ

Giporegenerativ anemiyada retikulotsitlar soni qancha bo'ladi?

1% dan-kam

Gipoxrom anemiyada rang indeksi qanday bo'ladi?

0,86 ga pastroq

Eozinopeniya bilan eozinofillar soni necha foizdan pastda ekan?

3% dan kam

Eozinopeniya quyidagi hollarda rivojlanishi mumkin?

Og'ir o'tkir yuqumli kasalliklarda

Eritrositlarning cho'kish tezligi (ECHT) qanday vaqtda aniqlanadi?

1 soatda

Eritrositlarning cho'kish tezligi (ECHT) qaysi bilan belgilanadi?

Kapillyarning yuqori qismiidagi plazma ustunining balandligi bilan

Folat kislota tanqisligi anemiyasining ko'rsatkichlari qizil qon tanachalari diametri va retikulotsitlar soni natijalariga qarab kuzatiladi. Bu xususiyatlar nima bo'lishi mumkin?

Giperxrom, makrosiitar, normo- yoki giporegeneratiiv

'Giperleykotsitoz' nima anglatadi?

Leykotsitlar darajasiining 50x10⁹/l dan oshishi

Test your knowledge about eozinopenia and epid parotitis with this quiz. Answer multiple-choice questions related to symptoms, causes, and characteristics of the conditions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser