Eozinofillar Quiz

CleanlyHarpsichord avatar
CleanlyHarpsichord
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Eozinofillar qaysi kasallikda rivojlanishi mumkin?

Zardob kasalligida

Eozinopeniya bilan eozinofillar soni qancha bo'lishi kerak?

3% dan kam

Eozinopeniya quyidagi hollarda rivojlanishi mumkin?

Og'ir o'tkir yuqumli kasalliklarda

Eozinopeniya quyidagi ko'rsatkichlarni ko'rsatadi?

Kasallikning noqulay kechayotganligini

Epid parotit qaysi sohada kengaygan limfa tugunlari bilan tavsiflanadi?

Quloq oldi

Fagotsitoz tizimini o'rganish usullariga nima kiradi?

Neytrofillar migratsiyasining intensiivligi

Eritrositlarning cho'kish tezligi nima bilan belgilanadi?

Kapillyar tubidagi plazma ustunining balandligi

Folat kislota tanqisligi anemiyasining ko'rsatkichlari nima bilan kuzatiladi?

Giperxrom, makrosiitar, normo- yoki giporegeneratiiv

Gemolitik anemiya ko'rsatkichlari nima bilan kuzatiladi?

Normoxrom, qizil qon tanachalarining kattaligi-kasallik turiga bog'liq, giperregenerativ

Giperleykotsitoz qaysi belgila bilan aniqlanadi?

Leykotsitlar darajasiining 50x10⁹/l dan oshishi

Giperregenerativ anemiyada retikulotsitlar soni qancha bo'ladi?

3% dan ortiiq

Giperxrom anemiya bilan rang indeksi qancha yuqori bo'ladi?

1,05 dan

Gipoplastik anemiya ko'rsatkichlari nima bilan kuzatiladi?

Giperxrom, normo- yoki makrosiitar, normo- yoki giporegeneratiiv

Giporegenerativ anemiyada retikulotsitlar soni qancha bo'ladi?

1% dan-kam

Gipoxrom anemiya bilan rang indeksi qanday bo'ladi?

0,86 ga

Test your knowledge about eozinophils and related medical conditions with this quiz. Answer questions about the development and levels of eozinophils in different diseases.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Medical Quiz
12 questions

Medical Quiz

EnhancedStream avatar
EnhancedStream
DIAMS 2.O Medical Quiz
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser