Emotions and Brain Structures in Biology

WarmMimosa avatar
WarmMimosa
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Quina és la funció de la tristesa segons el text?

Quin és un dels components de la resposta emocional segons el text?

Quina és la funció de la por segons el text?

Què és el CPFvm segons el text?

Què representa la ira segons el text?

Què representa el fàstic segons el text?

Quin dels següents components forma part de la resposta emocional descrita al text?

Quin sistema és responsable de la mobilització de l'energia cap als músculs durant la resposta emocional?

Quin eix està relacionat amb les respostes que reforcen les autònomes, com el sistema nerviós autònom i el sistema hormonal?

Què controla els components de la por a l'amígdala?

Quina regió recull informació de l'entorn i la transmet al Nucli Lateral, Nucli Basal i CPFvm per activar la resposta emocional de la por?

Quines regions cerebrals estan encarregades de la manifestació/expressió de la resposta de la por davant d'estímuls que posen en alerta o perill?

Què impediria l'expressió de la por i en disminuiria la segregació d'hormones com el cortisol en cas de lesió o destrucció?

Quin procés es produeix quan el CPFvm verifica que allò que s'està analitzant de l'entorn no és perillós?

Quin eix està implicat en el condicionament emocional segons el text?

Description

Explore the physiological and behavioral reactions to specific situations, accompanied by feelings of positivity or negativity. Study the brain structures involved in processing emotions, such as the amygdala, hypothalamus, and ventromedial prefrontal cortex.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser