Elements of Climate and Weather

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quina estació de l'any a Catalunya és caracteritzada per ser freda i amb una estabilitat forta?

Per què l'estiu a Catalunya és molt calorós i sec?

Quins efectes té la proximitat a la mar Mediterrània en el règim termomètric i de precipitacions a Catalunya?

Quin és un dels climes locals distribuïts a Catalunya segons el text?

Què caracteritza el clima de muntanya segons el text?

Quina és la temperatura mitjana anual a Catalunya segons el text?

Quins són els elements climàtics a considerar en la descripció del clima d'un lloc?

Quin tipus de clima és predominant a Catalunya, segons el text?

Quins factors són cíclics (previsibles) segons el text?

Què caracteritza el clima atlàntic segons el text?

Quin factor pot originar episodis de pluja torrencial a la tardor a la zona litoral i prelitoral segons el text?

Quin tipus de clima es defineix per hiverns freds i plujosos i estius frescos i relativament humits?

Què és l'amplitud tèrmica?

Quin fenomen climàtic provoca temperatures més baixes en algunes planes interiors durant l'hivern?

Quins són els vents dominants a Catalunya?

Quin és el vent diürn que bufa de mar cap a terra i sol ser dominant al litoral a l'estiu?

Quina és la unitat de mesura utilitzada pel pluviòmetre?

Quin fenomen ocasiona tempestes molt intensives durant la primavera i la tardor?

Què determina la realitat pluviomètrica catalana, a més de la direcció dels vents?

Què és l'inversió tèrmica?

Description

Learn about the interrelated meteorological phenomena and factors that contribute to the characteristics of different climates, including geographic, astronomical, and meteorological elements.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Climate Science Quiz
5 questions
Climate Science Quiz
AccomplishedLiberty avatar
AccomplishedLiberty
Elementos del Clima y Zonas Climáticas
10 questions
Meteorología y Cambio Climático
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser