Electric Current and Conduction Quiz

QuietNewton avatar
QuietNewton
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Cili është kryesori bartës i rrymës elektrike në metale?

Elektronet e lira

Cfarë tre karakteristika kryesore ka rryma elektrike?

Kahu, intensiteti, dendësia

Cili është kahu fizik i rrymës elektrike?

Nga poli negativ kah poli pozitiv

Çfarë prodhon një burim i rrymës njëkahore?

Një qark të mbyllur me dy pole

Cila është forca kryesore që shkakton lëvizjen e ngarkesave elektrike në një mjedis?

Forca elektrostatike

Çfarë shkakton lëvizjen e ngarkesave elektrike në një mjedis?

Ndërveprimi i fushës elektrike me ngarkesa të lira

Cilat janë tri karakteristikat kryesore të rrymës elektrike?

Kahu, intensiteti dhe dendësia

Çfarë prodhon një burim i rrymës njëkahore?

Dy pola, njëri pozitiv dhe tjetri negativ

Cilët janë bartësit kryesorë të rrymës elektrike në metale?

Elektronet e lira

Në cilën drejtim lëvizin elektronet në një përcjellës të kyçur në burim të rrymës njëkahore?

Nga poli negativ kah poli pozitiv

Test your knowledge on electric current, its characteristics like direction, intensity, and density, and the motion of free electrons in conductors. Understand the properties and behavior of an electric current flowing through a medium.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser