Effects of Government Budget Cuts on Philippine Education

RestfulChicago avatar
RestfulChicago
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Ano ang ginagamit ng isang mag-aaral para sa pagputol ng mga materyales?

Ano ang gunting ng pamahalaan tila ginagamit upang putulin?

Anong institusyon ang maaapektuhan sa inihaing pambansang badyet ng gobyerno para sa taong 2024?

Ano ang maapektuhan ng budget cut sa kakayahan ng paaralan?

Ano ang posibleng mangyari kung hindi nakakakita ng pangangailangan ng confidential funds ang SUC sa sektor ng edukasyon?

Sino ang nakikiisa sa mga kawani ng unibersidad, kapwa mag-aaral, at iba pang miyembro ng komunidad?

Ano ang nararapat tutulan at dagdagan ayon sa huling bahagi ng teksto?

Description

Explore the impact of government budget cuts on educational institutions like the Polytechnic University of the Philippines and the opportunities for Filipino students. Understand the implications of budget cuts on the education system and the accessibility of quality education for aspiring scholars.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser