Economics of Land Market and Business Capital

IllustriousPeace avatar
IllustriousPeace
·

Start Quiz

Study Flashcards

77 Questions

Wat zijn de 4 onderdelen van het eigen vermogen?

Wat is het doel van een financiële korting?

Welke btw komt niet voor aftrek in aanmerking?

Waarom kiezen landbouwondernemingen soms voor de bijzondere (= forfaitaire) btw-regeling?

Welke drie benaderingen kunnen worden gebruikt om de waarde van een productiemiddel te bepalen?

Welke drie factoren kunnen de waarde van landbouwgrond beïnvloeden?

Wat is een kenmerk van vereenvoudigde boekhouding?

Wat moet minimaal één keer per jaar worden opgesteld in het kader van vereenvoudigde boekhouding?

Wat wordt geregeld bijgehouden in de vereenvoudigde boekhouding?

Wat is de functie van het aankoopfacturenboek?

Hoe worden de stukken in het aankoopfacturenboek ingeschreven?

Wat wordt minimaal één keer per jaar opgesteld in vereenvoudigde boekhouding?

Wat is een vereenvoudigde boekhouding?

Waarom is de zelfstandige verplicht om een aparte privérekening te hebben?

Wat is het doel van een jaarrekening?

Wat wordt bedoeld met 'Actief = passief' in de context van een balans?

Wat wordt weergegeven in een resultatenrekening?

Waaruit bestaat het uiteindelijke resultaat van een onderneming voor belastingen die een dubbele boekhouding voert?

Wat is de voornaamste functie van een jaarrekening?

Wat is het doel van een balans?

Wat is het belangrijkste verschil tussen een balans en een resultatenrekening?

Waaruit bestaat het eigen vermogen volgens de balans?

Wat wordt bedoeld met 'resultaatverwerking' in de resultatenrekening?

Wat is het belangrijkste doel van het kasboek?

Wat is het omlopend kapitaal?

Wat is de omlooptijd van het omlopende kapitaal?

Wat valt onder het beweegbare of bedrijfskapitaal?

Wat is de definitie van afschrijvingen?

Wat is het verschil tussen technische en economische levensduur in het kader van afschrijvingen?

Wat is eigenvermogenskost?

Wat vormt het uiteindelijke resultaat van het boekjaar voor belastingen?

Wat is een voorbeeld van eigen vermogen?

Wat is de bedoeling van de btw (belasting over de toegevoegde waarde)?

Wat is het verschil tussen een financiële en een commerciële korting?

Hoe wordt de maatstaf van heffing verminderd bij een commerciële korting?

Wat gebeurt er als een klant uiteindelijk toch niet binnen de vooropgestelde termijn voor korting betaald bij financiële korting?

Wat is het totaalbedrag na verrekening van de btw volgens onderstaande gegevens? Waarde goederen: €500, Doorgerekende transportkosten: €35, Terug te sturen verpakking: €20, Commerciële korting: 5%, btw-tarief: 21%

Wat vormt het uiteindelijke resultaat van het boekjaar voor belastingen bij een onderneming met een dubbele boekhouding?

Wat zijn de verschillende componenten van de resultatenrekening?

Wat is de definitie van solvabiliteit?

Wat geeft cash flow een beeld van?

Wat zijn de 4 onderdelen van het eigen vermogen?

Wat vertegenwoordigen financiële opbrengsten?

Wat zijn de drie belangrijke elementen in de definitie van boekhouden?

Welke gebruikers hebben baat bij de boekhouding van een bedrijf volgens de tekst?

Wat is het doel van een beleidsboekhouding volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'feiten van financiële aard' in de context van boekhouden?

Wat is het nut van de informatie die de boekhouding levert voor externe gebruikers?

Wat is het object waarvan de feiten worden geregistreerd in een boekhoudsysteem?

Wat is het voorwerp van de boekhouding volgens de tekst?

Wat is het doel van de registratie volgens de tekst?

Welke informatieverschaffing is belangrijk voor zowel interne als externe gebruikers volgens de tekst?

Waarvoor hebben managers op alle niveaus volgens de tekst behoefte aan?

Waarom wordt de algemene boekhouding volgens de tekst uitgebreid en verfijnd tot een beleidsboekhouding?

Wat is een van de implicaties van de categorie 'microvennootschap' voor hun boekhouding?

Welk boek moet volgens de vereenvoudigde boekhouding van een kleine onderneming worden bijgehouden en bevat ontvangen aankoopfacturen en inkomende creditnota's?

Wat is de belangrijkste reden voor het bijhouden van een individuele leveranciersrekening in het kader van de vereenvoudigde boekhouding?

Wat is een vereiste voor een factuur om wettelijk geldig te zijn?

Wat wordt verstaan onder een 'creditnota'?

Wat is het doel van het dagontvangstenboek in het kader van de vereenvoudigde boekhouding?

Wat is het verantwoordingstuk dat wordt gebruikt in het bankboek?

Waarvoor dient het inventarisboek volgens de vereenvoudigde boekhouding?

Wat is een belangrijk kenmerk van de vereenvoudigde boekhouding?

Wat moet minimaal één keer per jaar worden opgesteld volgens de vereenvoudigde boekhouding?

Wat zijn de wettelijk noodzakelijke vermeldingen op een creditnota, naast de vermeldingen die al op een factuur staan?

Waarom kiezen steeds meer kleine ondernemingen ervoor om een dubbele boekhouding te voeren?

Wat is het doel van een jaarrekening en uit welke drie onderdelen bestaat deze?

Wat wordt bedoeld met 'Actief = passief' in de context van een balans?

Wat wordt weergegeven in een resultatenrekening?

Welke onderstaande elementen behoren tot vaste activa op een balans?

Wat is het uiteindelijke doel van een resultatenrekening?

Wat wordt bedoeld met 'eigen vermogen' op een balans?

Waarom kiezen sommige landbouwondernemingen voor de bijzondere (= forfaitaire) btw-regeling?

Description

This quiz covers the concepts of land market economics, price elasticity of supply and demand for land, factors affecting land prices, soil quality monitoring, and working capital management including determining turnover time and turnover rate.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser