Dimensions and Dimensioning in Technical Drawings

LargeCapacityRelativity avatar
LargeCapacityRelativity
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Čo určuje základná odchýlka?

Polohu tolerančného intervalu vzhľadom k menovitému rozmeru

Čo znamená uloženie s presahom?

Rozdiel medzi dolným medzným rozmerom diery a horným medzným rozmerom hriadeľa

Aké informácie určuje uloženie s vôľou?

Rozdiel medzi horným medzným rozmerom diery a dolným medzným rozmerom hriadeľa

Čo je normalizovaný tolerančný stupeň?

Súbor tolerancií pre dĺžkové rozmery

Prečo by sa mali pri výbere tolerančných tried uprednostniť tie zobrazené v šedých rámčekoch?

Pretože sú najlepšie pre danú situáciu

Čo znamená skratka ULS v súvislosti s rozmermi?

Najväčší dovolený rozmer geometrického prvku

Čo znamená skratka LLS v súvislosti s rozmermi?

Najmenší dovolený rozmer geometrického prvku

Čo je čiara menovitého rozmeru?

Čiara, ku ktorej sú v grafickom znázornení tolerančných zón a uložení zobrazené odchýlky rozmerov

Čo znamená skratka ES v súvislosti s odchýlkami?

Rozdiel medzi horným medzným rozmerom a menovitým rozmerom

Čo je tolerancia v súvislosti s rozmiermi?

Rozdiel medzi hornou a dolnou tolerančnou medzou

Čo znamená skratka EI v súvislosti s odchýlkami?

Rozdiel medzi dolným medzným rozmerom a menovitým rozmerom

Čo je predpisovanie číselných odchýlok?

Uloženie menovitého rozmeru spolu s medznými odchýlkami

Čo znamená skratka LLS v súvislosti s rozmermi?

Najmenší dovolený rozmer geometrického prvku

Čo znamená skratka ULS v súvislosti s rozmermi?

Najväčší dovolený rozmer geometrického prvku

Čo je čiara menovitého rozmeru?

Nulová čiara, zodpovedajúca menovitému rozmeru, ku ktorej sú v grafickom znázornení tolerančných zón a uložení zobrazené odchýlky rozmerov

Čo určuje medzná odchýlka?

Určuje polohu tolerančného intervalu vzhľadom k menovitému rozmeru.

Čo je normalizovaný tolerančný stupeň?

Je súbor tolerancií pre dĺžkové rozmery, ktorý má spoločný identifikátor.

Čo určuje základná odchýlka?

Kombinácia základnej odchýlky a normalizovaného stupňa.

Aké informácie určuje uloženie s presahom?

(Pri uložení s presahom) Rozdiel medzi dolným medzným rozmerom diery a horným medzným rozmerom hriadeľa.

Čo určuje vôľa?

(V uložení s vôľou alebo v prechodnom uložení) Rozdiel medzi horným medzným rozmerom diery a dolným medzným rozmerom hriadeľa.

This quiz covers the concepts of nominal dimension, actual dimension, and tolerance limits in technical drawings. It also includes topics such as upper and lower limit dimensions, and nominal dimension line.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser