Differences between Appeal Procedures in Administrative Law

BenevolentUtopia avatar
BenevolentUtopia
·

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Wat is een verschil tussen een administratief beroep en beroep op de bestuursrechter?

Bij administratief beroep wordt het besluit heroverwogen door hetzelfde bestuursorgaan, terwijl bij beroep op de bestuursrechter dit door een ander orgaan gebeurt.

Wat is een belangrijk kenmerk van de bezwaarschriftprocedure?

Er kan een nieuw besluit worden gemaakt door hetzelfde orgaan.

Wat is een functie van de bezwaarschriftprocedure volgens de tekst?

Voorkomen dat mensen direct naar de bestuursrechter stappen.

Wat gebeurt er tijdens de leerfunctie van de bezwaarschriftprocedure?

Bestuursorganen leren van hun fouten door ze te herstellen.

Wat is een verschil tussen administratief beroep en de voorbereidingsprocedure?

Bij administratief beroep wordt het besluit heroverwogen, terwijl bij de voorbereidingsprocedure dit niet het geval is.

Wat is het verschil tussen een 'begunstigde' intrekking en een 'belastende' intrekking van een beschikking?

Een begunstigde intrekking levert meestal weinig problemen op, terwijl een belastende intrekking complexer is.

Wat houdt het 'materiële zorgvuldigheidsbeginsel' in bij het terugnemen van een beschikking?

Het besluit wordt geacht nooit te hebben bestaan wanneer het wordt teruggenomen.

Wat is het verschil tussen een bezwaarschriftprocedure en administratief beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht?

Bij een bezwaarschriftprocedure kijkt hetzelfde orgaan opnieuw naar het besluit, terwijl bij administratief beroep een hoger bestuursorgaan dit doet.

Wat is vereist voor administratief beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht?

Het moet expliciet in de bijzondere wetgeving zijn bepaald dat administratief beroep mogelijk is.

Wat gebeurt er als in de bijzondere wetgeving niet is vastgesteld dat administratief beroep van toepassing is?

Dan kan bezwaar worden aangetekend in plaats van administratief beroep.

Wat houdt het begrip 'in beroep bij gedupeerde staten' in?

'In beroep bij gedupeerde staten' betekent dat administratief beroep moet worden ingediend bij een ander bestuursorgaan naast het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Study Notes

Bezwaarschriftprocedure, Administratief Beroep en Beroep op de Bestuursrechter

 • Het primaire besluit wordt door hetzelfde orgaan beoordeeld in de bezwaarschriftprocedure.
 • De bezwaarschriftprocedure toetst op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 • Er wordt een nieuw besluit gemaakt in de bezwaarschriftprocedure.
 • Het administratief beroep is aan de orde wanneer de bijzondere wet dat voorschrijft.
 • In het administratief beroep wordt een nieuw besluit gemaakt bij een ander orgaan.
 • De bestuursrechter toetst op rechtmatigheid en niet vaak een nieuw besluit nemen.
 • De bestuursrechter is onafhankelijk en hoeft aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen.

Functies van de Bezwaarschriftprocedure

 • Rechtsbeschermingsfunctie: het besluit wordt heroverwogen door hetzelfde bestuursorgaan.
 • Leerfunctie: bestuursorganen maken fouten en kunnen daarvan leren door ze te herstellen.
 • Zeeffunctie: voorkomen dat mensen direct bij de bestuursrechter terechtkomen.
 • Verduidelijkingsfunctie: zijn alle feiten duidelijk en is er rekening gehouden met alle belangen?

Verschillen tussen Bezwaarschriftprocedure, Voorbereidingsprocedure en Klachtprocedure

 • De klachtprocedure is niet gericht op de heroverweging van een besluit naar aanleiding van een bezwaar.
 • De voorbereidingsprocedure is een voorprocedure voor het beroep bij de bestuursrechter.

Voorprocedures voor de Burger

 • Bezwaarschriftprocedure: Hetzelfde orgaan kijkt nog een keer naar het besluit (hoofdregel: art. 7:1 Awb).
 • Administratief beroep: Hoger bestuursorgaan dan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen kijkt naar het besluit (uitzondering op de hoofdregel: art. 5:1 Awb).

This quiz covers the distinctions between the objection procedure, administrative appeal, and appeal to the administrative court. It explains how each process works, who evaluates the decisions, and under what circumstances new information can be considered. Test your knowledge of these crucial legal steps in administrative law.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser