quiz image

Dany al medi ambient i espècies protegides

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Quina pena s'imposa per al qui danyi greument algun dels elements que hagin servit per qualificar un espai natural protegit?

Presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos

Quina pena s'imposa per al qui talli, tali, arrenqui, recol·lecti, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de flora silvestre?

Presó de sis mesos a dos anys i multa de vuit a vint-i-quatre mesos

Quina pena s'imposa per al qui trafiqui amb espècies protegides de flora silvestre o les seves parts?

Presó de sis mesos a dos anys i multa de vuit a vint-i-quatre mesos

Quina pena s'imposa per al qui contravengui les lleis tallant o arrancant espècies protegides, sempre que no afecti una quantitat insignificant d'exemplars?

Presó de sis mesos a dos anys i multa de vuit a vint-i-quatre mesos

Quina pena s'imposa per al qui destrueixi o alteri greument l'hàbitat d'espècies protegides?

Presó de sis mesos a dos anys i multa de vuit a vint-i-quatre mesos

En quin cas la pena s'ha d'imposar en la meitat superior segons el text?

Si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció.

Quin és el càstig per aquelles persones que maltractin cruelment els animals domèstics en espectacles no autoritzats legalment, segons l'article citat?

Una pena de multa d'un a sis mesos

Quin és el càstig per aquelles persones que abandonin un animal en condicions que puguin posar en perill la seva vida o integritat, segons l'article citat?

Una pena de multa d'un a sis mesos

Quin és el càstig per aquelles persones que provoquin un incendi que comporti perill per a la vida o la integritat física de les persones, segons l'article citat?

Una pena de presó de tres a sis anys

Quin és el càstig per aquelles persones que incendiïn forests o masses forestals, segons l'article citat?

Una pena de presó d'un a cinc anys i multa de dotze a divuit mesos

Quin càstig s'aplica quan una persona cali foc a forests o masses forestals sense que l'incendi es propagui per l'acció voluntària i positiva de l'autor, segons l'article citat?

Exempció de pena si l'incendi no es propaga per l'acció voluntària i positiva de l'autor

Quin càstig s'aplica quan una persona incendiï zones de vegetació no forestals i perjudiqui greument el medi natural, segons l'article citat?

Una pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de sis a vint-i-quatre mesos

'Els qui abandonin un animal dels que esmenta l’article 337 en condicions en què pugui perillar la seva vida o integritat han de ser castigats amb una pena' correspon al següent tipus penal:

'Maltractament animal'

Quin és el castig per introduir o alliberar espècies de flora o fauna no autòctona de manera que perjudiqui l’equilibri biològic?

Pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d’un a tres anys

Quina és la pena per caci o pesqui espècies protegides de fauna silvestre contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general?

Pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos, i en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar o pescar per un temps de dos a quatre anys

Quina és la pena per utilitzar verí, mitjans explosius o altres instruments destructius per a la fauna sense estar legalment autoritzat?

Pena de presó de quatre mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos

Quina és la pena per maltractar injustificadament un animal domèstic causant-li lesions que li menyscabin greument la salut?

Pena de presó de sis mesos a divuit mesos i inhabilitació especial de dos a quatre anys

Quina és la pena per caci o pesqui espècies diferents prohibides per normes específiques sobre la seva caça o pesca?

Pena de multa de vuit a dotze mesos i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar o pescar per un temps de dos a cinc anys

Aquest qüestionari tracta de les diverses penalitzacions imposades per danys greus a elements d'espais naturals protegits, tallar o traficar amb espècies protegides de flora silvestre i altres infraccions relacionades amb el dany a la natura. Prova els teus coneixements sobre les lleis de protecció del medi ambient i les conseqüències legals associades.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser