Danish Vocabulary Translation

GlowingZinnia avatar
GlowingZinnia
·

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Hvad betyder 'Kæmpebøde' i teksten?

En stor eller betydelig bøde

Hvad betyder 'Endnu' i teksten?

Indtil nu

Hvad betyder 'Påtale for' i teksten?

En irettesættelse for noget

Hvad er en anden betydning af 'Udløste' i teksten?

Forårsagede

Hvad vil det sige at være 'Mellemfornøjet' ifølge teksten?

Utilfreds, men accepterende

'Derudovre' refererer til hvilken retning i teksten?

'Længere væk'

'Accumulations' er mest ensbetydende med:

'Gatherings'

'Plamager' kan bedst beskrives som:

'Misfarvede pletter'

Test your knowledge of Danish vocabulary by translating common phrases and words from Danish to English. Practice translating words related to fines, emotions, and actions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser