Bài 4: Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển Phật Giáo Lần Thứ Ba và Sự Phân Chia Trường Phái

IdealLime5595 avatar
By IdealLime5595

Quiz

Flashcards

Description

Kiến thức về lịch sử Phật giáo: Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển Phật Giáo Lần Thứ Ba và sự phân chia thành các trường phái. Tìm hiểu về sự khác biệt về quan điểm và lời giảng dạy trong các trường phái Phật giáo qua thời

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Buddhism Quiz
18 questions
Buddhism Quiz
FinestRadon avatar
FinestRadon