Concept van Recht

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

Wat wordt beschouwd als afdwingbare normen en is te onderscheiden van andere (gedrags)regels?

Rechtsregels

Wat wordt bedoeld met 'oplossing' in de context van recht?

Maatschappelijk aanvaardbare manier om een probleem te beëindigen

Waaruit komt afdwingbaarheid van rechtsregels voort volgens de tekst?

Bevoegde overheid

Wat wordt meestal genoemd als de 'oplossing' in juridische context?

Financiële oplossing achteraf

Wat kan men opeisen door middel van bevoegde instellingen volgens de tekst?

Recht op werkloosheidsuitkering

Wat wordt bedoeld met 'recht op toegang tot de rechter' volgens de tekst?

Het recht om naar een rechtbank te gaan en dat recht te claimen en krijgen

Wat is het principe van burgerlijke aansprakelijkheid volgens de burgerlijke wet?

Iemand met schade heeft recht op schadevergoeding wanneer de schade is veroorzaakt door een derde partij

Wat is het belang van het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht?

Het bepaalt bij welke rechtbank men gelijk kan/moet halen

Wat is een voorbeeld van een publiekrechtelijke aangelegenheid?

Een overheidsconcessie voor het exploiteren van openbaar domein

Wat is een typische denkcategorie die typisch is voor publiekrecht?

Principes van behoorlijk bestuur

Waarom is de indeling in publiek- en privaatrecht belangrijk qua heuristiek?

Het bepaalt welke wetboeken en encyclopedieën moeten worden geraadpleegd

Wat is het criterium voor het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht volgens de tekst?

Louter naar de aard van de partij kijken

Wat houdt het organiek criterium in?

Het bekijkt of de partij handelt als overheid

Wat wordt bedoeld met 'derdebinden' in het recht volgens de tekst?

'Derdebinden' verwijst naar het binden van alle betrokken partijen bij een juridisch geschil, behalve degene die schade heeft geleden

Wat wordt bedoeld met 'positief recht' volgens de tekst?

'Positief recht' verwijst naar het recht dat op een bepaald moment geldt binnen een samenleving en te vinden is in formele bronnen zoals wetten en rechtspraak

Wat is het geweldmonopolie in relatie tot recht?

Overheid is de enige die geweld mag gebruiken om recht af te dwingen

Wat is een kenmerk van rationaliteit in het recht?

Regels moeten zoveel mogelijk worden toegepast zonder interpretatie

Wat wordt bedoeld met 'positief recht'?

Recht dat voortvloeit uit beslissingen van geëigende politieke instanties

Wat houdt het principe 'nemo censetur ignorare legem' in?

Iedereen wordt verondersteld alle wetten te kennen, ook al is dit een juridische fictie

Wat wordt bedoeld met 'rechtsbedeling'?

Het spreken van een oordeel over een concreet probleem door rechters

Wat is de grootste breuklijn in alle wet. indelingen van ons hedendaagse recht?

De verhouding tussen particuliere personen en de overheid

Wat wordt bedoeld met 'eigenrichting'?

De praktijk waarbij men zichzelf recht verschaft zonder tussenkomst van de rechter

Wat is kenmerkend voor publiekrecht?

'Goede trouw, redelijkheid en billijkheid' is van toepassing op verticale relaties tussen overheden en privé personen

'Jurisdictioneel monisme' pleit voor:

'Jurisdictioneel monisme' pleit voor het afschaffen van administratieve rechtbanken omdat alle rechtsverhoudingen door zelfde recht zouden moeten worden beheerst

'Interpretatienood' verwijst naar:

'Interpretatienood' is de noodzaak om oude regels toe te passen op nieuwe maatschappelijke probs

'Werkelijke land' verschilt van 'wettelijke land' doordat:

'Werkelijke land' krachtens vele regels fout wordt toegepast n heel vaak kraait daar geen haan naar, terwijl 'wettelijke land' volledig normatief is

De definitie van recht omvat doorgaans een verzameling van rechtsregels, normen en principes die nageleefd moeten worden. Rechtsregels onderscheiden zich doordat ze afdwingbaar zijn door een bevoegde overheid. Het recht biedt doorgaans juridische oplossingen voor problemen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Inleiding tot Recht en Vastgoedrecht Quiz
15 questions
Definitie van recht en rechtsregels
10 questions
Kenmerken en soorten rechtsregels
5 questions
Wat is recht
26 questions

Wat is recht

Adamamor095 avatar
Adamamor095
Use Quizgecko on...
Browser
Browser