quiz image

9

GoodLeprechaun avatar
GoodLeprechaun
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Koja od sljedećih funkcija sastavlja elemente klastera prema njihovim oznakama u vlasništvu?

Paket po imenu

Čvorovi formule prihvaćaju koje od sljedećih operacija?

Inkrement prije i poslije (++) i dekrement (--) kao u jeziku C

Koja je od sljedećeg najbolja metoda za ažuriranje indikatora na prednjoj ploči?

Spojite izravno na terminal indikatora

Imate kontrolu na prednjoj ploči VI i trebate modificirati jednu od njegovih svojstava u vrijeme izvođenja. Koji vi od sljedećeg bio najbolji pristup?

Napravite čvor implicitnog svojstva i odaberite svojstvo za izmjenu

Što od sljedećeg ne može koristiti za prijenos podataka?

Semafori

Točka prisile označava?

Podatkovni međuspremnik je stvoren za obradu konverzije podataka

Koja je prednost korištenja strogo upisanog VI refnuma?

Tipovi podataka ciljnog VI poznati su u vrijeme prevođenja

Može li se žica koristiti za prijenos podataka između petlji koje su namijenje za paralelno izvođenje?

False

Što od sljedećeg opisuje kontrolu kartice?

Vrsta propisane kontrole

Kako dokumentirati VI tako da se opis pojavi u pomoći za prikaz konteksta skočni prozor?

Koristite prozor Dokumentacija svojstava

Test your knowledge on functions that organize cluster elements based on their ownership labels. Find out if you can differentiate between different functions used to manage clusters.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cluster 1 Vocabulary Quiz
18 questions

Cluster 1 Vocabulary Quiz

AttractiveHeliotrope avatar
AttractiveHeliotrope
Cluster A Personality Disorder Quiz
31 questions
Cluster Headache Treatment Quiz
22 questions

Cluster Headache Treatment Quiz

UserFriendlyIntelligence avatar
UserFriendlyIntelligence
Cluster Headaches and Trigeminal Neuralgia Quiz
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser