Kapittel 2 - Vulkaner

DesirableTopology avatar
DesirableTopology
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Hvorfor ble året 1816 kalt 'året uten sommer'?

På grunn av et enormt vulkanutbrudd året før som sendte ut mye askestøv i atmosfæren.

Hva er en mulig konsekvens av et stort vulkanutbrudd for klimaet på kloden?

Global nedkjøling

Hva er forskjellen mellom vulkanisme og en vulkan?

Vulkanisme er prosessen som fører til vulkanutbrudd, mens en vulkan er selve fjellformasjonen som dannes.

Hva avgjør hvordan vulkansk aktivitet arter seg?

Mengden gass i magmaen og viskositeten (flytbarheten) til magmaen.

Hva antyder noen forskere at et stort vulkanutbrudd for 75 000 år siden kan ha ført til?

En reduksjon i antall moderne mennesker

Hva er karakteristisk for skjoldvulkaner?

De har slake skråninger og form som et skjold

Hva kan resultere i eksplosive utbrudd fra vulkaner?

Tyktflytende lava og gass som kastes opp i atmosfæren

Hva er en viktig årsak til vulkanisme rundt Stillehavet?

Pressingen av havbunnsplatene ned i mantelen

Hva bidrar vulkansk aske til når det gjelder jordsmonnet?

Det gir et næringsrikt jordsmonn og viktig for landbruksproduksjon

Hvilket mineral dannes ofte i nærheten av vulkaner gjennom hydrotermale prosesser?

Kobber

Study Notes

Året uten sommer

 • 1816 var det kaldeste året på fire hundre år, og ble kjent som "året uten sommer".
 • Mange hundre tusen mennesker omkom av sult i Europa og Nord-Amerika på grunn av elendige avlinger i jordbruket.

Vulkanutbruddet

 • Vulkanen Tambora i Indonesia hadde et enormt utbrudd i 1815, som sendte askestøv ut i atmosfæren og resulterte i kulde og uår.
 • Et større utbrudd ved Toba for 75 000 år siden er antatt å ha kjølt ned kloden med rundt 5 °C.

Vulkanisme

 • Vulkanisme oppstår i kontaktsonen mellom litosfæreplater, der havbunnsplate presses ned i mantelen og begynner å smelte.
 • Vulkanisme kan resultere i lava, gass, aske og steinpartikler som kastes opp i atmosfæren fra krateret.

Vulkaner

 • En krater er det stedet lava og gass strømmer ut ved vulkanisme.
 • Lava kan være lettflytende eller seigtflytende, og bestemme how vulkansk aktivitet arter seg.
 • Skjoldvulkaner har form som et skjold som ligger på bakken.
 • Stratovulkaner er sammensatt av lag av lavastrømmer og askenedfall.

Vulkanaktiviteten

 • Vulkanaktiviteten er størst i to hovedområder på jorda: en enormt lang sone rundt Stillehavet og Middelhavsbeltet.
 • "The Ring of Fire" er en vulkanske sone som inneholder 80 prosent av verdens vulkaner.

Følgene av vulkanisme

 • Vulkanisme kan gi rikt jordbruk og verdifulle mineraler, men også føre til død og ødeleggelse.
 • Vulkanisk aske kan gi et næringsrikt jordsmonn og være gunstig for landbruksproduksjon.
 • Viktige mineraler som kobber, gull og sølv kan dannes der magma en gang trengte opp mot jordoverflata.

Learn about the year 1816, known as 'the year without a summer', which was the coldest year recorded in four hundred years. Find out why the summer was so cold and how a massive volcanic eruption in Indonesia the year before led to crop failures and widespread famine.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser