Chinese New Year Vocabulary

ExpansivePermutation avatar
ExpansivePermutation
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Kini ní ìrò tí a le ṣe láti ṣe ní ọdún tó dá ilẹ̀?

Kini ní ìrò tí a le ṣe láti ṣe ní ìjó kan ní àárọ́sùn?

Ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, kílo de ńlá lábé ọdún?

Kílo tun le ṣe láti bá àwọn ìrò náà ṣiṣẹ́?

Ní àwọn irò tó ṣe ní ìjó kan, kíni ó nìyọ láti ṣe wọn?

Description

Test your knowledge of Chinese New Year vocabulary by correctly spelling out the words for traditional activities like watching fireworks, giving red envelopes, cleaning the house, setting off firecrackers, pasting couplets, and hanging lanterns.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser