Child Language Development

WellRunCarnelian1929 avatar
WellRunCarnelian1929
·

Start Quiz

Study Flashcards

67 Questions

Wat is de fase van groeiende autonomie bij kinderen van 2 tot 6 jaar volgens de tekst?

Wat is het einde van de kleuterfase in lichamelijk opzicht volgens de tekst?

Welke motorische vaardigheden worden uitgebreid in de kleuterfase volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van de grove motoriek bij kinderen van 5 jaar volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'gestaltwandel' volgens de tekst?

Wat is het eerste ontwikkelingsstadium van moraliteit volgens Kohlberg?

Wat wordt volgens Bandura gebruikt om afkeurenswaardig gedrag te verklaren?

Wat kenmerkt Heteronome moraliteit volgens Piaget?

Wat is een kenmerk van Autonome moraliteit volgens Piaget?

Wat is het tweede ontwikkelingsstadium van moraliteit volgens Kohlberg?

Wat is een belangrijke factor bij de overgang van heteronome naar autonome moraliteit volgens Piaget?

Wat omschrijft de pre-conventionele moraliteit volgens Kohlberg?

Wat wordt volgens Piaget gehanteerd in het eerste ontwikkelingsstadium van moraliteit?

Wat is een kenmerk van Bandura's uitleg over het afkeurenswaardige gedrag?

Wat is volgens Piaget een belangrijke factor bij de overgang van heteronome naar autonome moraliteit?

Wat is een belangrijke invloed op de kwantitatieve verschillen in taaluitingen bij kinderen?

Wat stimuleert de (passieve) taalontwikkeling volgens de tekst?

Wat vormt mede de basis voor een gezonde puberteit volgens de tekst?

Wat ontwikkelt een kind rond het derde jaar volgens de tekst?

Wat is het resultaat van de koppigheidsfase volgens de tekst?

Waarom is perspectief nemen belangrijk volgens het tekstfragment?

Wat is prosciaal gedrag?

Welke persoonlijkheidstrek heeft geen invloed op prosciaal gedrag bij kinderen volgens het tekstfragment?

Welke visie beweert dat mensen en dieren zich prosociaal gedragen, om later zelf ook prosociaal bejegend te kunnen worden?

(Morele ontwikkeling) Wat loopt parallel aan de ontwikkeling van het denken volgens het tekstfragment?

Wat is een morele standaard volgens het tekstfragment?

Wat hangt samen met de ontwikkeling tot prosociaal gedrag volgens het tekstfragment?

Wat leren kinderen over objectconstantie?

Wat is typerend voor het pre-operationele denken van de peuter volgens Piaget?

Wat ontwikkelt zich rond het zesde jaar bij kinderen?

Wat is een kenmerk van het intuïtieve sub-fase van het pre-operationele denken?

Wat kunnen vijfjarigen volgens de tekst?

Wat ontstaat er rond de kleutertijd volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van de tekenontwikkeling volgens de tekst?

'Wat wordt een 'the golden age of drawing' genoemd?'

'Wat ontwikkelen kinderen rond het zesde jaar volgens de tekst?'

Wat is een kenmerk van transductief denken volgens Piaget?

Wat leren kinderen over vormconstantie volgens de tekst?

Hoe kunnen vriendschappen bij adolescenten de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloeden volgens de tekst?

Wat is het resultaat van een niet realistisch zelfbeeld bij kinderen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'het samenvoegen van de beelden van zichzelf' in de tekst?

Waarom is het belangrijk dat de beelden die het kind opdoet in de schoolperiode worden samengevoegd in zichzelf?

Wat is een mogelijke oorzaak van overgewicht bij kinderen volgens het tekstfragment?

Wat is typerend voor de motoriek van kinderen aan het einde van de schoolperiode volgens het tekstfragment?

Wat wordt bedoeld met 'strekkingsfase' in de lichamelijke ontwikkeling volgens het tekstfragment?

Wat is een mogelijke sociale consequentie van overgewicht bij kinderen volgens het tekstfragment?

Wat wordt bedoeld met 'vullingsfase' in de lichamelijke ontwikkeling volgens het tekstfragment?

Welke rol speelt de school in de beleveniswereld van kinderen volgens het tekstfragment?

Wat is een belangrijke factor bij de overgang van heteronome naar autonome moraliteit volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van transductief denken volgens Piaget?

Wat vormt mede de basis voor een gezonde puberteit volgens de tekst?

Wat ontwikkelt een kind rond het derde jaar volgens de tekst?

'Wat wordt een 'the golden age of drawing' genoemd?'

'Wat stimuleert de (passieve) taalontwikkeling volgens de tekst?'

'Wat is een kenmerk van de tekenontwikkeling volgens de tekst?'

'Wat hangt samen met de ontwikkeling tot prosociaal gedrag volgens het tekstfragment?'

'Wat is het einde van de kleuterfase in lichamelijk opzicht volgens de tekst?'

Wat ontstaat er rond de kleutertijd volgens de tekst?

Wat is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van prosociaal gedrag volgens het tekstfragment?

Wat kenmerkt de morele ontwikkeling volgens Kohlberg?

Wat wordt bedoeld met het 'zondebokfenomeen' volgens het tekstfragment?

Wat wordt gezien als het systeem van geïnternaliseerde waarden en normen volgens de leer theoretische benadering?

Wat is een belangrijk kenmerk van de sociale ontwikkeling bij schoolkinderen volgens het tekstfragment?

Wat wordt bedoeld met 'extreem conformisme' volgens het tekstfragment?

'Hoe kan je oorzaken van ongewenst gedrag beïnvloeden volgens het tekstfragment?'

'Welk gedrag kan je beïnvloeden door de grijze meerderheid aan te spreken volgens het tekstfragment?'

'Wat ontwikkelt zich rond het zesde jaar bij kinderen volgens het tekstfragment?'

Description

Explore the development of language in children, including how their language becomes more cooperative and adapts to the listener. Learn about the influence of environment and individual differences on children's language development.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Child Language Acquisition Quiz
5 questions
Child Language Acquisition
103 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser