Central Nervous System (CNS) - Cells and Functions

ReasonedCoral avatar
ReasonedCoral
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Wat is de functie van oligodendrocyten in het centrale zenuwstelsel?

Vorming van myelineschede rond axonen

Welke cel oefent een fagocyterende en immunologische functie uit in het centrale zenuwstelsel?

Microgliocyten

Welke klinische implicatie wordt genoemd met betrekking tot hersentumoren in de tekst?

Gliacellen die zich ongeremd gaan vermenigvuldigen en clusteren met elkaar

Wat kan er gebeuren als het Covid-19 virus terechtkomt in het zenuwstelsel volgens de tekst?

Mogelijke blijvende schade aan het zenuwstelsel

This quiz covers the different types of cells in the central nervous system (CNS) including astrocytes, oligodendrocytes, and microglia. It focuses on their functions such as support, formation of myelin sheath, and immune response.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

CNS Physiology Quiz
10 questions

CNS Physiology Quiz

TransparentNovaculite196 avatar
TransparentNovaculite196
Neurotransmitters and CNS
24 questions

Neurotransmitters and CNS

DelectableCerberus avatar
DelectableCerberus
Use Quizgecko on...
Browser
Browser