Cell Communication in Multicellular Organisms

ProvenDulcimer avatar
ProvenDulcimer
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat is de meest algemene manier waarop een signaal wordt uitgezonden in multicellulaire organismen?

Endocriene signalering

Wat is een voorbeeld van een hormoon dat door de alvleesklier wordt geproduceerd?

Insuline

Hoe werkt paracriene signalering in multicellulaire organismen?

De signaalmoleculen blijven dicht bij de cel die ze afscheidde.

Welke functie hebben signaalmoleculen bij paracriene signalering?

Regulering van inflammatie

Wat is een kenmerk van endocriene signalering in multicellulaire organismen?

Het signaal reist door het hele lichaam via het bloed.

Hoe verschillen endocriene en paracriene signalering van elkaar?

Paracriene signalering werkt op grote afstand, endocriene signalering blijft dicht bij de cel.

Welke vorm van celcommunicatie wordt genoemd wanneer cellen reageren op lokale bemiddelaars die ze zelf produceren?

Autocriene signalering

Wat is de snelheid waarmee een elektrisch signaal langs een axon kan worden gestuurd?

100 m/sec

Hoe wordt een elektrisch impuls omgezet in een chemische boodschap bij neuronale signalering?

Door een neurotransmitter vrij te geven

Wat is de 4e manier van celcommunicatie die wordt genoemd in de tekst?

Contactafhankelijke signalering

Wat is laterale remming zoals genoemd in de tekst?

Een proces waarbij naburige cellen elkaar remmen in specialisatie

Welk eiwit speelt een rol bij de contact-afhankelijke signalering zoals beschreven in de tekst?

Notch

Study Notes

Celcommunicatie in multicellulaire organismen

 • Cellen in multicellulaire organismen gebruiken verschillende extracellulaire moleculen om boodschappen over te dragen.
 • De meest algemene manier van signaaloverdracht is door het hele lichaam heen, bijvoorbeeld via het bloed bij dieren en het sap bij planten.

Endocriene signalering

 • Endocriene cellen produceren hormonen, zoals insuline, die invloed hebben op de glucose-opname in het lichaam.
 • Voorbeeld: de alvleesklier is een endocriene klier die verschillende hormonen produceert.

Paracriene signalering

 • Paracriene signalering werkt door signalerende moleculen die niet in het bloed verspreiden, maar door extracellulaire vloeistof, waardoor het dichtbij de cel blijft.
 • Deze moleculen functioneren als lokale bemiddelaars op cellen in de buurt.
 • Voorbeeld: signalerende moleculen die inflammatie reguleren of het voortzetten van celdeling in een helende wond.

Autocriene signalering

 • Autocriene signalering is een vorm van paracriene signalering waarbij cellen reageren op lokale bemiddelaars die zij zelf ook kunnen maken.

Neuronale signalering

 • Neuronale signalering gebruikt zenuwcellen (neuronen) om boodschappen over een lange afstand te versturen.
 • De boodschap is heel erg precies, supersnel en gericht op specifieke doelwitcellen.
 • Voorbeeld: het axon van een neuron eindigt bij gespecialiseerde verbindingen (synapsen) op doelcellen.

Directe cel-cel communicatie

 • Directe cel-cel communicatie heeft geen uitgescheden molecuul nodig, in plaats daarvan maken de cellen direct fysiek contact en communiceren door signaal moleculen.
 • Voorbeeld: tijdens embryonale ontwikkeling kan deze contact-afhankelijke signalering ervoor zorgen dat een aangrenzende cel gespecialiseerd wordt om andere celtypes te vormen.

Explore how cells in multicellular organisms communicate using various extracellular molecules such as proteins, amino acids, peptides, nucleotides, steroids, fatty acid derivatives, or dissolved gases. Learn about the few common communication methods used by cells to convey messages throughout the body.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cell Communication and Signaling Quiz
10 questions
Cell Communication 1
92 questions

Cell Communication 1

VerifiableSlideWhistle avatar
VerifiableSlideWhistle
Use Quizgecko on...
Browser
Browser