ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในรายวิชา Business Law โดยด

ThinnerWaterfall avatar
ThinnerWaterfall
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

กฎหมายต้องมีกระบวนการที่เป็นแบบใด?

กฎหมายต้องมีสภาพบังคับอย่างไร?

กฎหมายต้องมีลักษณะใด?

กฎหมายต้องเกี่ยวข้องกับอะไร?

สิ่งใดไม่มีลักษณะที่กฎหมายต้องมี?

Description

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในรายวิชา Business Law ที่จัดทำโดยดร.เกศราภรณ์ ปานงาม ซึ่งเน้นเรื่องที่เกี่ยว

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser