Business Informatics Essentials

GentlestVoice avatar
GentlestVoice
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat wordt bedoeld met 'hardware' in de context van computer systemen?

Het gebruik van fysische componenten in computersystemen, zoals moederborden en power supplies

Wat is de functie van RAM in een computer?

Het tijdelijk opslaan van gegevens die momenteel worden gebruikt

Wat is de rol van een 'back-up' systeem in de context van computergebruik?

Het maken van reservekopieën van gegevens om te voorkomen dat ze verloren gaan

Wat wordt er bedoeld met 'input' en 'output' in de context van computergebruik?

Input verwijst naar het invoeren van gegevens in de computer, output verwijst naar de resultaten die de computer genereert

Wat is de functie van een CPU (Central Processing Unit) in een computersysteem?

Het uitvoeren van berekeningen en verwerken van gegevens voor de computer

Wat is volgens Geert Noels een van de belangrijkste krachten in onze economie?

Informatietechnologie

Waarom zorgt een hoge investering in IT niet altijd voor een hogere productiviteit?

Verkeerde interpretatie van IT-vereisten

Wat zijn de twee grote groepen waaruit de bedrijfsinformatica bestaat?

Business en IT

Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van mislukte projecten volgens de tekst?

Gebrek aan overeenkomsten en afspraken

Waarom wordt benadrukt dat 'TIME IS MONEY' in relatie tot bedrijfsinformatica?

Vanwege de directe impact op de bedrijfsopbrengsten

This quiz covers important concepts in business informatics, focusing on the significance of knowledge in facilitating effective communication between management and IT professionals. It emphasizes the impact of IT on the economy and highlights the challenges leading to project failures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser