BTEP 203 - Internet Programming: Lists in HTML

EnthralledOpossum avatar
EnthralledOpossum
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Html'de kaç çeşit listeleme yöntemi bulunmaktadır?

Sıralı listeler hangi etiketle başlar ve biter?

Sıralı listelerde maddeler eklemek için hangi etiket kullanılır?

Sırasız listeler hangi tip listelerdir?

Listeden bir eleman çıkarıldığında veya listeye yeni bir eleman eklenildiğinde, ne olur?

Sıralı listelerin etiketi içerisine hangi parametreler yerleştirilebilir?

Sıralı listelerde TYPE özelliğinin varsayılan değeri nedir?

Sırasız listeler için atanabilecek TYPE değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

İç içe listeler oluşturulurken sıralı veya sırasız herhangi bir liste içerisine bir veya birden fazla sıralı/sırasız liste yerleştirilebilir. Bu tür oluşturulmuş listelere ne ad verilir?

HTML'de kaç çeşit listeleme yöntemi bulunmaktadır?

"square" tipindeki bir TYPE parametresine herhangi bir değer atanmazsa, hangisi varsayılan değer olarak kabul edilir?

Sıralı listelerin başlaması için kullanılan etiket hangisidir?

Sırasız listelerin başlaması için kullanılan etiket hangisidir?

Tanımlama listeleri hangi HTML etiketleri ile oluşturulur?

Sırasız listelerde hangi TYPE değeri içi dolu bir daireyi temsil eder?

Sıralı veya sırasız herhangi bir liste içerisine yerleştirilen sıralı/sırasız liste türüne ne ad verilir?

Listeye maddeler eklemek için sıralı listelerde hangi etiket kullanılır?

Sıralı listelerde madde imleri web tarayıcısı tarafından otomatik olarak yerleştirirken, sırasız listelerde madde imlerinin yerleştirilmesi için ne kullanılır?

Description

Bu quiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü BTEP 203 dersi kapsamında İnternet Programcılığı konusunun Listeler başlığı altında yer alan konuları içermektedir. Sıralı listeler, sırasız listeler, iç içe oluşturulan listeler ve tanımlama listeleri gibi HTML'de bulunan 3 farklı listeleme yöntemiyle ilgili sorular içermektedir.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser