Bible Interpretation and Translations Quiz

MotivatedSpinel avatar
MotivatedSpinel
·

Start Quiz

Study Flashcards

81 Questions

Kdo je hlavním hrdinou eposu o Gilgamešovi?

Kdo byl Gilgamešův přítel a společník v dobrodružné cestě?

Kdo byl autorem Kniha mrtvých?

Kdo je autorem Achnatonova hymnu na slunce?

Jaké jsou dvě části Bible?

Kdo je zakladatelem konfucianismu?

Kdo je autorem Avesty?

Kdo je zakladatelem judaismu?

Kdo byl autor básnické sbírky Lásky?

Kdo byl autor Zápisků o válce galské?

Kdo napsal epos Aeneis?

Co je monolog?

Kdo byl autorem Satir?

Kdo byl vyznavačem stoické filozofie a autorem tragédií jako Šílící Herkules?

Kdo byl rozhodčím ve věcech vkusu u Neronova dvora a autorem románu Satiricon?

Jaký je základní dramatický žánr spolu s komedií?

Kdo je nazýván jako „otec dějepisu“?

Kdo byl autorem eposů se společenskou tematikou a často ostrým kritickým zaměřením?

Kdo je autorem Zápěvů pastýřských (Bukolika) a Zpěvů rolnických (Georgika)?

Kdo je považován za zakladatele řecké tragédie?

Jaké nástroje sloužily k psaní klínovým písmem na hliněných destičkách?

Kdo je nejslavnějším athénským řečníkem?

Jak se nazývá dům zřízený básnířkou Sapfó na ostrově Lesbos?

Kdo je považován za zakladatele pragmatického dějepisectví?

Kdo je považován za zakladatele řecké komedie?

Kdo je považován za zakladatele nové komedie?

Který řecký filozof psával svá díla formou dialogu?

Kdo je autorem milostného pastýřského příběhu „Daphnis a Chloe“?

Který politik, vojevůdce a spisovatel pěstoval historickou prózu?

Kde byly zaznamenávány hieroglyfy na starověkém papyru?

Kdo rozluštil hieroglyfy v roce 1822?

Kde vzniklo klínové písmo?

Jaké byly médium pro zaznamenávání textů klínovým písmem?

Kde se nacházela oblast Mezopotámie?

Jaké byly základní druhy obrázkového písma?

Kdo byli předchůdci písma?

Co je papyrus?

Co bylo centrem nejstarších lidských civilizací?

Co zahrnuje Starý zákon?

Komu byl věnován Starý zákon a komu Nový zákon?

Co je Bible?

Co obsahuje Tóra?

Kdo je považován za zakladatele judaismu?

Co je obsahem Starého zákona?

Jak dlouho vznikal Starý zákon?

Jaký je rozdíl mezi Starým a Novým zákonem?

Kolik Božích přikázání existuje?

Jaké knihy tvoří Nový zákon?

Jaký je cíl Zjevení Janovo?

Kdo byl autorem Zjevení Janovo?

Co je základní knihou dvou světových náboženství?

Kdo napsal knihu Numeri?

Jaké jsou 4 evangelia Nového zákona?

Co je bajka?

Co je podstatou tragédie?

Co je drama?

Co zahrnuje komedie?

Jaký je základní dramatický žánr spolu s komedií?

Kdo byl prvním připisovatelem prvních bajek?

Jaký je primární účel textu dramatu?

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Poznej autora

Vypiš 2-3 mýty

Kdo je autorem Kamasutry?

Řím rozřazování - zlatý věk

Řím rozřazování - stříbrný věk

Řecko rozřazování - 1. období archaické

Řecko rozřazování - 2. období attické

Řecko rozřazování - 3. období helenistické x 4. obodbí římské

Description

Test your knowledge of the interpretation and translations of the Bible, including its hidden meanings and the history of its translations into various languages. Explore the significance of characters, stories, and parables as a powerful source of inspiration for global art.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser