भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड सायन्सेसवर विचार

DeadOnIntelligence avatar
DeadOnIntelligence
·

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

कॉलेज नाव काय आहे?

भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाईड सायन्सेस (BCAS)

कॉलेजला कोणत्या वर्गांत अभ्यास करण्याची परवानगी आहे?

विज्ञान व अनुप्रयोगी विज्ञानाच्या विविध विभागांमध्ये पदवी प्रवेश

कोणत्या मंत्रालयाने 'स्टार कॉलेज' स्थानक प्रदान केला आहे?

विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार)

BCAS (Bhaskaracharya College of Applied Sciences) Quiz: भारतातील शीर्ष रॅंक कॉलेज मध्ये एक आवाज प्राप्त कॉलेज ब्हास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्ल

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser