Batay sa Paggasta: Expenditure Approach

MonumentalUvarovite avatar
MonumentalUvarovite
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang tinatawag na Statistical Discrepancy (SD) sa paraang batay sa paggasta?

Ano ang kahulugan ng Net Factor Income from Abroad (NFIFA) sa konteksto ng gastusin?

Saan nakapaloob ang gastusing personal (C) sa paraang batay sa paggasta?

Ano ang kabilang sa gastusin ng pamahalaan (G) sa paraang batay sa paggasta?

Ano ang makukuha kapag ibinawas ang iniluluwas o export sa inaangkat o import?

Ano ang tinatawag na Net Primary Income mula sa ibang bansa?

Ano ang formula para sa Gross National Income sa pamamaraan batay sa paggasta o expenditure approach?

Ano ang tawag sa paraan ng pagsukat ng Gross Domestic Product sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabuuang halaga ng produksiyon ng pangunahing industriya ng isang bansa?

Ano ang tinutukoy ng Depresasyon sa paraan batay sa kita o Income Approach?

Ano ang ginagamit na batayan para sa Real/Constant Prices Gross National Income?

Ano ang layunin ng paggamit ng Real/Constant Prices sa pagsukat ng National Income?

Ano ang isa sa mga limitasyon sa pagsukat ng pambansang kita ayon sa teksto?

Description

This quiz focuses on the Expenditure Approach in measuring national income, particularly the components such as Personal Consumption (C), Investments (I), and Government Spending (G). Understand how each category contributes to the overall calculation of a country's GDP.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser