Bài kiểm tra về Mác-xít và triết học biện chứng

QualifiedIntellect avatar
QualifiedIntellect
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Trường phái Mác-xít về pháp luật dựa trên cơ sở triết học nào?

Triết học biện chứng và duy vật

Pháp luật được coi là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở nào?

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Chủ nghĩa Mác-xít là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của những nhà triết học nào?

Karl Marx và Friedrich Engels

Tác phẩm nào đã cố gắng tích hợp các ý tưởng của Karl Marx và Friedrich Engels vào một phương thức chung phục vụ cho việc xây dựng một trật tự xã hội mới được gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa?

Das Kapital

Chủ nghĩa Marx đã ảnh hưởng đến nhiều khuynh hướng chủ nghĩa khác nhau, mỗi khuynh hướng tự nhận mình là kế thừa của những nhà triết học nào?

Karl Marx và Friedrich Engels

Quiz: Trường phái Mác-xít về pháp luật và triết học biện chứng Bạn có muốn kiểm tra kiến thức của mình về trường phái Mác-xít về pháp luật và triết học biện chứng? Hãy tham gia vào bài kiểm tra này để hiểu rõ hơn về cơ sở

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser