Bag of Words Analysis: Tokenization and Normalization

WorkableHaiku avatar
WorkableHaiku
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Vad är syftet med tokenization i en bag of words-analys?

Dela upp texten i mindre enheter

Vad innebär det att normalisera ord i bag of words-analysen?

Konvertera ord till grundformer

Hur representeras dokumentets ord i en bag of words-analys?

I form av en vektor

Vad är syftet med att skapa en ordlista för Corpus i textanalys?

Innehålla alla unika ord i hela corpuset

Vilket steg inom CRISP-DM handlar om att förstå de behov och mål i ett datautvinningsprojekt?

Business understanding

Vad är syftet med att använda TF-IDF för viktning av ord i textanalys?

Att vikta ord baserat på hur ofta de förekommer i ett dokument och hela corpuset

Vad är syftet med datarengöring enligt texten?

Att rensa bort felaktig data som missing values och outliers

Vilket steg i processen innebär att göra nödvändiga anpassningar och förbättringar för att optimera prestationen?

Deployment

Vad är huvudsyftet med Modeling-steget enligt texten?

Bygga och testa modeller baserade på den förberedda datan

Vad är fokus för Evaluation-steget enligt texten?

Utvärdera prestanda och noggrannhet hos modellen

Vad är huvudsyftet med Deployment-steget enligt texten?

Övervaka modellens prestanda över tiden

Vilket steg innebär att fastställa organisationens mål och strategier för att uppnå önskad prestation?

Planning

Learn about the process of tokenization, where text is divided into smaller units such as words or word stems, and cleaning and normalization, where unnecessary characters are removed, stopwords are eliminated, and words are standardized. Explore techniques like name-entity recognition and stemming.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser