Wastong Pagkukwenta ng Gastos at Kita

LighterGyrolite avatar
By LighterGyrolite

Quiz

Flashcards

12 Questions

Magkano ang patong ng tindera sa bawat kilo ng tilapya?

Magkano ang puhunan ng tindera sa bawat kilo ng tilapya?

Magkano ang bayad bawat piraso ng plastic?

Magkano ang kabuuang napagbentahan ng isda?

Ilang kilong isda ang binenta?

Magkano ang kabuuang kapital ng isdang paninda?

Magkano ang kabuuang tinubo ng tindera sa kanyang paninda?

Mahalaga ang pagtatala ng mga ginastos, pinuhunan at kinita sa isang negosyo.

Ang kita ay ang kabuuang napagbentahan.

Ang tamang pagkukwenta ay ay paraan para masiguro kung kumikita ba o hindi ang isang negosyo

Magkano ang bayad ng isang plastic?

Hindi kailang kumita ang importante makabenta.

Description

Test your knowledge of fish selling profits with this quiz. Answer questions about mark-up, capital, total sales, and quantity of fish sold.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Explore Fish Body Shapes
4 questions
Explore Fish Body Shapes
ReadyRoseQuartz8280 avatar
ReadyRoseQuartz8280
Fish in a Tree
101 questions
Fish in a Tree
InventivePrairie avatar
InventivePrairie
Fish Taxonomy Quiz
7 questions
Fish Taxonomy Quiz
WorthwhileFluorite avatar
WorthwhileFluorite
Fish Cutting Techniques
27 questions