Artistic Expression and Human Uniqueness

WellRunRose avatar
WellRunRose
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is een belangrijk argument dat het maken van kunst typerend is voor de mens en ons onderscheidt van andere diersoorten?

Hoe kunnen mensen een nieuw perspectief op de wereld krijgen volgens de tekst?

Waarom kunnen dieren volgens de tekst geen creatieve kunst scheppen zoals mensen dat doen?

Welk kenmerk van mensen maakt hen uniek in vergelijking met andere diersoorten volgens de tekst?

Welk aspect van menselijke verbeeldingskracht wordt benadrukt in de tekst?

Waarom hebben sommige denkers de mens wel eens het 'animal symbolicum' genoemd?

Wat is een belangrijk verschil tussen menselijke creativiteit en dierlijke creativiteit?

Wat is de betekenis van het woord 'cultuur' volgens de cursus?

Wat onderscheidt een kunstvoorwerp van een artefact?

Hoe verschilt moderne 'kunst' van kunst uit oude beschavingen?

Wat wordt bedoeld met het 'paleolithicum'?

Wat is de definitie van het 'mesolithicum'?

Wat wordt bedoeld met het 'neolithicum'?

Wat betekent het Latijnse woord 'cultura'?

Wat is het doel van kunst volgens de tekst?

Description

Explore the argument that art-making is a characteristic of human beings, setting them apart from other animal species. Engage in the debate regarding the differences between humans and other animal species, focusing on the unique imaginative capacity of humans to create art.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Origins of Human Art in Africa
10 questions
Origins of Human Art in Africa
RetractableSalamander avatar
RetractableSalamander
El Arte como Expresión Creativa
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser