Antas ng Lipunan sa Panahon ng Kolonyalismo sa Pilipinas

BetterKnownHeisenberg avatar
BetterKnownHeisenberg
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Ano ang ibig sabihin ng Inquilino ayon sa teksto?

Nagtatrabaho sa lupa kahit hindi pag-aari

Sino-sino ang binibigyan ng respeto ng mga kalalakihan ayon sa teksto?

Mga babae na walang asawa

Saang larangan natututo ang mga Kababaihan sa Colegio de Santa Potenciana ayon sa teksto?

Kolehiyo

Ano ang katangiang pangkarakter ng mga Indio ayon sa teksto?

Pinakababang antas sa lipunan

Ano ang kahulugan ng Inquilino batay sa pagkakapaloob nito sa teksto?

Nagtatrabaho sa lupa kahit hindi pag-aari

Illustrado ay tumutukoy sa anong grupo ng tao ayon sa teksto?

Mix (Mestizo)

Ano ang karaniwang pangunahing gawain na itinuturo sa mga kababaihan base sa teksto?

Magluto at maglinis

Ano ang pangunahing gawain na itinuturo sa mga lalaki ayon sa nakasaad?

Magtayo ng paaralan

Ano ang nilalaman ng aklat na 'Doctrina Christiana' na unang aklat para sa kababaihan sa Pilipinas?

Musika at Pagsunod sa kagandang-asal

Ano ang pangunahing kalakal na dala ng Galyon mula Maynila patungong Acapulco, Mexico?

Porcelein

Kung paano maging isang ina at paano alagaan ang mga anak ay karaniwang itinuturo sa mga:

Kababaihan

Study Notes

Ang Kahulugan ng mga Salita

  • Ang Inquilino ay tumutukoy sa isang tao na nakatira sa lupa ng iba at nagtatrabaho sa lupa para sa may-ari nito.
  • Ang Illustrado ay tumutukoy sa isang grupo ng tao na may mataas na edukasyon at may kaalaman sa mga likas na agham at sining.

Pangunahing Gawain at Edukasyon

  • Ang mga kababaihan ay tinuturuan ng mga gawaing bahay at pangangalaga sa mga anak.
  • Ang mga lalaki ay tinuturuan ng mga gawaing pang-agrikultura at pangangasiwa sa mga hayop.

Edukasyon sa Colegio de Santa Potenciana

  • Ang mga kababaihan ay natututo sa Colegio de Santa Potenciana.

Aklat at Kalakal

  • Ang 'Doctrina Christiana' ay ang unang aklat para sa kababaihan sa Pilipinas.
  • Ang pangunahing kalakal na dala ng Galyon mula Maynila patungong Acapulco, Mexico ay ang kalakal ng mga pananim at mga produktong agrikultural.

Mga Karaniwang Turo

  • Kung paano maging isang ina at paano alagaan ang mga anak ay karaniwang itinuturo sa mga kababaihan.

Identify and differentiate between the different social classes in the Philippines during the colonial period. Learn about the distinctions among Peninsulares, Insulares, Principalia, Inquilino, and Karaniwang Tao.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser