Ano ang Tula: Mga Konsepto at Interpretasyon

WiseCarolingianArt avatar
By WiseCarolingianArt

Quiz

Flashcards

18 Questions

Ano ang pangunahing kaisipan ng tula ayon kay Julian Cruz Balmaceda?

Ano ang ibig sabihin ni Fernando Monleon na ang tula ay panggagagad?

Ano ang saklaw ng tula ayon kay Fernando Monleon?

Ano ang ibig sabihin ni Alejandro G. Abadilla na ang tula ay kamalayang nagpapasiyasig?

Ano ang naging pahayag ni Alejandro G. Abadilla tungkol sa interpretasyon ng tula?

Ano ang pinahalagahan ni Juan patungkol sa interpretasyon ng tula?

'Ang pagbibigay-interpretasyon sa isang tula ay isang masusing proseso.' Ano ang ibig sabihin nito?

'Kung paano mo sinimulan ang pag-intindi ng tula, dumedepende dito ang makukuha mong interpretasyon sa huli.' Ano ang pangunahing mensahe ng pahayag na ito?

Ano ang itinuturing na pinakamatandang sining sa kulturang Pilipino?

Ano ang pangunahing papel ng suklat sa isang tula?

Ano ang tawag sa tula na walang eksaktong sukat?

Ano ang tinatawag na larawang-diwa (Imagery) sa isang tula?

Ano ang anyo ng tula na may sukat at tugma?

Ano ang pangunahing layunin ni Julian Cruz Balmaceda sa kanyang paglalarawan ng tula?

Ano ang pinaniniwalaan ni Fernando Monleon tungkol sa saklaw ng tula?

Ano ang ibig sabihin ni Alejandro G. Abadilla na ang tula ay 'kamalayang nagpapasiyasig'?

Ano ang maaaring ihambing kay Alejandro G. Abadilla sa kanyang pagsasabing ang pagbibigay-interpretasyon sa isang tula ay isang masusing proseso?

'Ang pagbibigay-interpretasyon sa isang tula ay isang masusing proseso.' Ano ang maaaring naging dahilan kung bakit itinuturing itong masusing proseso?

Description

Matuto at suriin ang mga konsepto at interpretasyon hinggil sa tula ayon kina Julian Cruz Balmaceda at Fernando Monleon. Maunawaan ang iba't ibang pananaw hinggil sa kahulugan at layunin ng tula sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga pahayag.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Filipino 9 Module 1 Quiz: Tanka and Haiku
20 questions
Anyo at Uri ng Panitikan sa Filipino 9
5 questions
Philippine Literature Quiz
6 questions