African Geography, History and Culture Quiz

PrudentLawrencium avatar
PrudentLawrencium
·

Start Quiz

Study Flashcards

117 Questions

Kim był Joseph Ki-Zerbo?

Gdzie działał misjonarz protestancki Robert Moffat?

Dokąd w 1969 r. odbył podróż apostolską papież Paweł VI?

Co oznacza termin deus otiosus, stosowany przez badaczy tradycyjnych religii afrykańskich?

Kto był pierwszym premierem Gabonu, a później prezydentem od 1961 r.?

Kto był arcybiskupem Konakry?

Kto dokonał ewangelizacji na terenach Republiki Środkowoafrykańskiej rozpoczynając od 1894 r.?

Kim był zamordowany ks. Émile Biayenda w 1977 r. w Kongu Brazaville?

Do jakiego kraju należy enklawa Kabinda, znana z bogatych zasobów ropy naftowej?

Jakie jest przekonanie Johna Mbitiego dotyczące linearyzacji czasu?

Co to jest „święto pochrzynu” (ignamu, jamsu) w Afryce Zachodniej?

Jak długo trwa pora deszczowa na Kalahari?

Co stało się z islamem w Czarnej Afryce w ciągu ery kolonialnej?

Kim był Agostinho Neto, związany z Angolą?

Do jakiego panteonu należy Ogun, bóg współczesny wśród Jorubów?

Jakie ludy przeważają obecnie w Botswanie?

Co omawia studium Edwarda E.Evansa-Pricharda z 1937 r.?

Do jakiego zgromadzenia należał Bł. Jakub Laval, apostoł na wyspie Mauritius?

Jakie miasta utworzono od imion wielkich świętych na wyspie Reunion?

Jak nazywała się konfederacja handlowych miast-państw Imperium Zindż?

Kto został sułtanem Sokoto po śmierci Usmana Dan Fodio?

Co oznacza wyrażenie 'Pula, Pula'?

Kto był prezydentem Botswany po uzyskaniu niepodległości w 1966 r.?

Gdzie leży miejscowość Mponda, do której pierwsi misjonarze katoliccy przybyli w 1889 r.?

Kto nadawał siłę mistyczną 'Baraka' według treści?

Kiedy rozpoczęli misjonarze katoliccy ewangelizację na terenie Południowej Afryki (RPA)?

'Ile de France' to nazwa nadana dzisiejszej wyspie:

Kto zaproponował zmianę nazwy Złote Wybrzeże na Ghanę?

Na jakie stopnie naukowe uzyskane w Stanach Zjednoczonych mógł się pochwalić Kwame Nkrumah?

W jakiej dziedzinie miał działać organizator wynajęty przez Danquaha i jego współpracowników?

Co Kwame Nkrumah robił w czasie wakacji, aby zarobić na życie?

Dlaczego Kwame Nkrumah porzucił studia prawnicze w Londynie?

Z jakimi czołowymi grupami politycznymi związany był Kwame Nkrumah podczas pobytu w Londynie?

Kto wywołał falę uderzeniową w całej Afryce, zdobywając zwycięstwo wyborcze jako marksistowski socjalista?

Dlaczego Złote Wybrzeże wyróżniało się w Afryce subsaharyjskiej?

Dlaczego brytyjscy urzędnicy uważali Złote Wybrzeże za wyjątek wśród innych terytoriów?

Jakie dialekty posługiwali się mieszkańcy Złotego Wybrzeża?

Co zaczęli stopniowo budować Arden-Clarke i Nkrumah podczas drugiego spotkania?

Co stanowiło o wyjątkowości Złotego Wybrzeża wśród innych kolonii brytyjskich?

Dlaczego James Fort Nkrumah zdecydował się na uczestnictwo w wyborach?

Jakie konsekwencje miało aresztowanie Nkrumaha dla Ludowej Partii Konwentu?

Dlaczego „Czapeczka absolwenta więzienia” stała się przedmiotem podziwianym i poważanym?

Co robił James Fort Nkrumah podczas pobytu w więzieniu?

Co sprawiło, że uczestnictwo Nkrumaha w wyborach wzbudziło silniejsze emocje u ludzi?

Jakie konsekwencje miało aresztowanie Nkrumaha dla Ludowej Partii Konwentu?

Co stało się w październiku 1954 r. między Wielką Brytanią a Egiptem?

Kto miał pozostać w bazie po wycofaniu się wojsk brytyjskich?

Co to jest klauzula 'reaktywacji'?

Dlaczego Faruk roześmiał się, gdy usłyszał o spisku zbuntowanych oficerów w armii?

W jaki sposób Naser chciał zmienić przeznaczenie domów zajmowanych przez generałów brytyjskich?

Jaka była reputacja Faruka z Egiptu?

Co miało służyć obu stronom zgodnie z porozumieniem między Wielką Brytanią a Egiptem?

Dlaczego Faruk przeniósł się do pałacu Montazah w Aleksandrii?

Co było kluczowym aspektem negocjacji między Wielką Brytanią a Egiptem według Anthony'ego Nuttinga?

Co składało się na majątek Faruka?

W jakim celu Faruk przeniósł się z rodziną do pałacu Montazah?

Na czym Faruk oparł swoje przekonanie o lojalności generałów i swojej pozycji jako monarchy?

Które szkoły średnie stały się kolebką afrykańskich elit z czasów kolonialnych?

Kto jako pierwszy otworzył północnoafrykański uniwersytet typu zachodniego w Kairze?

Jakie elity wykształcone przez władzę kolonialną zajmowały się głównie podnoszeniem własnego statusu?

Co uzewnętrznił Ferhat Abbas na temat nacjonalizmu algierskiego?

Co było głównym zajęciem nielicznych wykształconych elit z okresu kolonialnego?

Kto wymienił poglądy na temat nacjonalizmu algierskiego w założonym przez siebie tygodniku?

Kim był cesarz Menelik i dlaczego przeszedł do historii Etiopii?

W jaki sposób Benito Mussolini zemścił się za klęskę Włochów podczas pierwszego najeźdźcy na Etiopię?

Co było celem Benito Mussoliniego przy próbie podboju Etiopii?

Co stało się z cesarzem Hajle Syllasje po zdobyciu stolicy przez siły włoskie?

W jaki sposób europejskie mocarstwa kolonialne traktowały swoje kolonie w Afryce według tekstu?

Co było rezultatem działań włoskich w Etiopii według tekstu?

Jakiej liczby żołnierzy musiała ochraniać baza w całym garnizonie?

Co sprawiło, że Wielka Brytania zgodziła się wycofać swoje wojska ze strefy kanału?

Gdzie Wielka Brytania mogła pozostawić swoich cywilnych techników po wycofaniu wojsk?

Kim jest Anthony Nutting w kontekście tekstu?

Co oznacza klauzula 'reaktywacji' w umowie między Wielką Brytanią a Egiptem?

Co Naser zgodził się przekazać Wielkiej Brytanii jako część umowy?

Kim był Faruk z Egiptu?

Co było celem przewrotu wojskowego w 1952 r. w Egipcie?

Co zrobili oficerowie tajnej grupy po przeprowadzeniu zamachu w Egipcie?

Jakie działania podjęli oficerowie po przewrocie wojskowym?

Co było rezultatem zamachu wojskowego w 1952 r. w Egipcie?

Jak reagowała pałacowa elita na działania oficerów po przewrocie 1952 r.?

Dlaczego politycy południa obawiali się procesu integracji z mieszkańcami północy?

Co było przyczyną trwogi i lęku wśród ludności południa w związku z marszem Sudanu ku niepodległości?

Dlaczego mieszkańcy południa nie mieli możliwości wyrażenia opinii w 1953 r. w sprawie niepodległości Sudanu?

W jaki sposób Brytyjczycy próbowali osiągnąć równość między północą a południem?

Co było głównym powodem trwogi mieszkańców południa związanej z niepodległością Sudanu?

Dlaczego politycy południa byli sceptyczni co do możliwości równego partnerstwa z północą?

Kto zauważył, że jedność nigeryjska była wymysłem Brytyjczyków?

Kto napisał, że Nigeria nie jest narodem, lecz jedynie nazwą geograficzną?

Kiedy rząd brytyjski zabiegał o utworzenie jednego kraju z Nigerii?

W jakiej dziedzinie wykazywali stanowczość i energię rządy kolonialne w Afryce?

Jak określił książkę jorubski przywódca Obafemi Awolowo?

Co stanowiło kluczowy aspekt negocjacji między Wielką Brytanią a Egiptem według Anthony'ego Nuttinga?

Z kim walczyła ludność Ndebele i Szona w Rodezji?

Komu stawił czoło Mandume, wódz plemienia Owambo z Angoli?

Jaki tytuł przyjął pułkownik Naser po proklamacji republiki w 1952 r.?

W jaki sposób zmarł Samori, założyciel imperium Mandingów?

Kto został bezlitośnie tłumiony przez RCC po przejęciu władzy w 1952 r.?

Co stało się z Asantehene Agyeman Prempeh po zdetronizowaniu?

Co było celem proklamowania republiki przez RCC w czerwcu 1952 r.?

Dlaczego Behanzin z Dahomeju oraz Zulus Cetshwayo zostali wypędzeni z ich ziem rodzinnych?

Jakie grupy były usuwane z życia politycznego po przejęciu władzy przez RCC?

Co było celem niemieckich administracji w Afryce Wschodniej i Południowo-Zachodniej, które stosowały straszliwe represje?

Kto został sekretarzem generalnym Frontu Wyzwolenia po proklamacji republiki?

Co zostało zrobione z monarchią po proklamacji republiki w 1952 r.?

Kto zafascynował się Kwame Nkrumahem, a on z nią?

Co stało się z laską Kwame Nkrumaha według tekstu?

W jakim celu Kwame Nkrumah został obwołany członkiem „Wielce Honorowej Prywatnej Rady Jej Wysokości Królowej”?

Co stało się ulubioną pamiątką Kwame Nkrumaha?

Jakie były główne ambicje Kwame Nkrumaha według tekstu?

'W jakich okolicznościach królowa Elżbieta uklękła według tekstu?'

Z jakiego powodu mocarstwa europejskie rościły pretensje do całego kontynentu afrykańskiego pod koniec dziewiętnastego wieku?

Jakie obszary Afryki były często uznawane za terra incognita przez Europejczyków?

W jaki sposób negocjatorzy europejscy wyznaczali granice swoich nowych terytoriów w Afryce?

Dlaczego ponad połowa nowych granic narzuconych Afryce przez Europejczyków stanowiła linie geometryczne?

Co było ograniczone w obecności Europejczyków na terenie Afryki podczas podziału kontynentu?

Na czym opierały się główne pretensje mocarstw europejskich do poszczególnych stref wpływu w Afryce?

Description

Test your knowledge on African geography, history, and culture with these multiple-choice questions covering topics such as ethnic groups, explorers, missionaries, and prominent figures in African countries.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser