Advanced Financial Accounting: Chapter 1

PurposefulArithmetic avatar
PurposefulArithmetic
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Care este rolul principal al contabilității financiare conform textului?

Furnizarea de informații relevante, exacte, verificabile, oportune, inteligibile și comparabile

Care sunt cerințele de calitate ale informațiilor financiare conform textului?

Trebuie să corespundă unor cerințe de calitate

Care este organismul care tratează caracteristicile calitative ale informațiilor financiare?

IASB

Care sunt beneficiarii informațiilor financiare furnizate de contabilitate conform textului?

Investitori, angajați, instituții de credit, organisme de reglementare, clienți, organisme guvernamentale și entități economice

Care este documentul legal românesc care a preluat și prezentat caracteristicile calitative ale informațiilor financiare?

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014

Care este obiectivul raportării financiare conform Cadrului General Conceptual?

A facilita deciziile cu privire la resursele economice ale entităţii raportoare

Care este una dintre caracteristicile calitative ale informațiilor financiare, conform Cadrului General Conceptual?

Inteligibilitatea

Ce reprezintă valoarea de confirmare în contextul relevanței informațiilor financiare?

Feedback-ul privind evaluările anterioare în sensul menținerii sau modificării acestora

Care este una dintre caracteristicile fundamentale ale informațiilor financiare?

Relevanța

Ce trebuie să fie capabile să facă informațiile pentru a fi considerate relevante?

Să genereze diferențe în deciziile luate de către utilizatori

Explorează necesitatea contabilității financiare și rolul său în furnizarea informațiilor relevante și precise. Acest capitol examinează importanța contabilității financiare pentru furnizarea informațiilor de încredere și comparabile.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser