Untitled

GoodlyBliss avatar
By GoodlyBliss

Quiz

Flashcards

5 Questions

  1. Ang determinasyon sa pagkilos ng tama at mabuti ay mula sa katawan.

  1. Mas higit na magiging epektibo ang pasya kung ang tao ay mayroong determinasyon na isagawa ito.

  1. Ang Likas na batas moral ay batay sa kalikasan ng tao.

  1. Nakaukit sa isip at puso ng mga hayop na gawin ang mabuti at iwasan ang masama.

  1. Mananatili ang likas ng tao kaya ang Likas Batas Moral ay mananatiling obhetibo.

Description

This quiz explores the concept of natural law and moral determination, delving into the relationship between an individual's determination to act rightly and the principles of natural moral law. The quiz also touches upon the objectivity and enduring nature of natural moral law.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Exploring Natural Moral Law
5 questions
Natural Moral Law Quiz
10 questions
Natural Moral Law Quiz
GroundbreakingEducation avatar
GroundbreakingEducation
Natural Law School (Jusnaturalism)
16 questions