EKO pro manažery

CatchyClarity avatar
By CatchyClarity

Quiz

Flashcards

62 Questions

Pro moderní metody měření výkonnosti platí:

Pro dosažení principu permanentnosti v podnikatelském záměru platí:

Mezi podpůrné činnosti patří:

Náklady finanční tísně, jako jednu z determinant kapitálové struktury lez charakterizovat jako:

Mezi strategické nástroje controllingu patří:

Pro model MM I platí:

Dosažení konkurenční výhody podniku ovlivňuje:více odpovědí

Funkční hloubka controllingu značí:

Pro výnosové metody oceňování platí:

Jaké požadavky by měl splňovat podnikatelský záměr:

Pro model EFQM platí:

Na vývoj rentability vlastního kapitálu působí:více odpovědí

Pro paralelní soustavy ukazatelů platí:

Pro minimální plánovaný objem výroby platí rovnost fixních nákladů a příspěvku na úhradu

Při tvorbě zakladatelského rozpočtu mohou potřebu kapitálu ovlivňovat (více správných odpovědí)

Zakladatelský rozpočet chápeme jako: ??? více odpovědí

Mezi metody finančního plánová patří

Která z následujících tvrzení správně charakterizují analýzu ABC a její využití: více odpovědí

Moderní ukazatele měření výkonosti jsou založeny: více odpovědí

Pokud při jinak neměnných podmínkách dojde k nárůstu úrokové sazby podniku má tato skutečnost při použití výnosové metody EVA za výsledek: více odpovědí

Pro tempo růstu podniku platí:

Moderní ukazatele měření výkonnosti jsou založeny: více odpovědí

Které z metod byste využili pro lepší řízení zásob

Potřeba dodatečného externího kapitálu nastává tehdy, dojde-li v závislosti na tržbách: více odpovědí

Mezi primární činnosti, které zpravidla není nutné provádět při sestavení zakladatelského rozpočtu, řadíme: více odpovědí

Hodnotíme-li výkonnost s využitím diskontovaných peněžních toků, potom platí:

Která z následujících konstatování vystihují požadavky kladené na moderní ukazatele měření výkonnosti: více odopvědí

Analýzu zásob je možné provádět následujícími metodami: více odpovědí

Vyžaduje-li příprava zakladatelského rozpočtu určení velikosti účetní jednotky, lze toto provést na základě kritérií:

Při návrhu zakladatelského rozpočtu můžeme využít: více odpovědí

Capital Assets Pricing Model je vhodný pro:

Pro stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu lze za náklady na cizí zdroje považovat: více odpovědí

Při sledování hodnoty podniku lze za pozitivní signály pro vlastníky považovat: více odpovědí

Hodnotu rentability vlastního kapitálu je ovlivňuje: ROE

Pří hlubší analýze rentability vlastního kapitálu platí, že její vývoj ovlivňují.

Míru akumulace nerozděleného zisku lze chápat jako

Příspěvek na úhradu můžeme definovat jako (více odpovědí)

Které z uvedených charakteristik nejlépe vystihují podstatu tvorby dlouhodobého finančního plánu

Použití controllingových nástrojů je podmíněno jejich efektivním dopadem v oblasti výsledků podniku:

Při stanovení velikosti zakladatelského rozpočtu hraje roli způsob odepisování majetku:

Pokud podnik za jinak neměnných podmínek zvýší prodejní cenu výrobku, má tato skutečnost za následek pokles hodnoty bodu zvratu:

Metoda % k tržbám je nevhodná pro plánování cash flow investice

V oblasti výnosových metod oceňování podniku platí, že délka první fáze musí zohledňovat délku finančního plánu společnosti: pravda-nepravda

Pokud je očekávané tempo růstu tržeb shodné s relativním přírůstkem vlastního kapitálu, pak platí, že růst podniku nevyžaduje žádné dodatečné zdroje financování: pravda-nepravda

Pokud je očekávané tempo růstu tržeb shodné s relativním přírůstkem vlastního kapitálu, pak platí, že růst podniku nevyžaduje žádné dodatečné zdroje financování: pravda-nepravda

V oblasti výnosových metod oceňování podniku platí, že tzv. druhá fáze představuje zohlednění trvalé existence podniku: pravda-nepravda

Bod zvratu představuje situaci, ve kterém platí, že fixní náklady jsou rovny rozdílu tržeb a variabilních nákladů. Pravda-nepravda

Růst rentability vlastního kapitálu vede vždy k růstu tržní hodnoty podniku: pravda-nepravda

Při výpočtu ekonomické přidané hodnoty vstupují do vzorce pouze taková aktiva, která podnik vykazuje v rozvaze: pravda-nepravda

Index rentability je poměrovým ukazatelem měřícím vztah mezi efekty a náklady investice: pravda-nepravda

Pro dynamické podmíněné teorie kapitálové struktury platí, že hledají optimální kapitálovou strukturu a to na základě skutečného chování podniků

V operativní controllingu platí, že pracuje s menší mírou nejistoty a problémy, které řeší, se často opakují.

Pokud při zpracování technicko-ekonomické studie rozhodujeme o způsobu získání nové technologie, pak přímý nákup volíme tehdy, pokud existuje jen velmi malý předpoklad výrazného zlepšení budoucího vývoje.

Pro model MM II platí, že v důsledku nákladu finanční tísně rostou náklady na vlastní kapitál.

Pro sestavení krátkodobého finančního plánu je nutné reflektovat na vývoj životního cyklu podniku: pravda-nepravda

Při stanovení velikosti zakladatelského rozpočtu hraje roli způsob rozdělení zisku

Pokud vyjadřuji hodnotu podniku za využití metody EVA, je druhá fáze ocenění stanovena jako hodnota poměru pokračující hodnoty a WACC, diskontovaná k začátku první fáze podniku

Výplatní poměr vždy odpovídá míře akumulace nerozděleného zisku:

Dle analýzy ABC platí, že položkám skupiny A nevěnujeme velkou pozornost při analýze ceny: pravda-nepravda

Je hodnota kumulovaného nerozděleného zisku vždy rovna výplatní částce:

Jedinečné riziko je takové riziko, které nemůže investor diverzifikací eliminovat.

Ovlivňují zásoby investice z vlastního kapitálu ???

Description

Test your knowledge of modern performance measurement methods in business with this quiz. Explore principles such as permanence in business plans, supporting activities, financial distress costs, strategic controlling tools, and MM I model characteristics.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free