เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้

EvocativeRoentgenium avatar
By EvocativeRoentgenium

Quiz

Flashcards

17 Questions

หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ อยู่ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่เท่าไหร่?

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัดตั้งอยู่ที่เขตใด?

PowerPoint ประกอบการสอน อยู่ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่เท่าไหร่?

ข้อสอบประจาหน่วย เฉลย เป็นส่วนประกอบของหน่วยกำรเรียนรู้ที่เท่าไหร่?

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ใดต่อการเงินของประเทศ?

สถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ในกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกเป็นผู้ให้บริการในด้านใด?

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทใดต่อสินค้าและบริการ?

บทบาทหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทยคืออะไร?

ผู้ใดมีบทบาทในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน?

สถาบันการเงินมีบทบาทใดในการจัดการกับหนี้สาธารณะ?

สถาบันการเงินที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินคือ?

สถาบันการเงินที่มีหน้าที่หลักในการให้สินเชื่อและเน้นการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยกู้คือ?

สถาบันการเงินที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งเงินทุนและให้ประชาชนจัดซื้อไว้เพื่อกำรออก โดยให้ดอกเบี้ยสูงคือ?

สถาบันการเงินที่มีหน้าที่ในการรับฝากเงินออม จำกประชาชน แล้วนำ เงินฝากนั้นมาปล่อยกู้ มิใช่ธนาคาร ทำหน้าที่ในลักษณะอื่นๆ คือ?

สถาบันการเงินที่มีหน้าที่ให้สินเชื่อ เน้นการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยกู้ จำกกำรลงทุนของผู้ประกอบกำร หรือจำกกำรขำยหุ้น และเงินกู้ยืมภำยในและภำยนอกประเทศคือ?

ตลาดทุนคือ?

ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของสถาบันการเงิน?

Description

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเสริมสาระในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free