மைக்ரோ பொருளியல் குழுமம் அடிப்படை த

HighQualityConnemara4309 avatar
By HighQualityConnemara4309

Quiz

Flashcards

3 Questions

சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் என்றால் என்ன?

மைக்ரோ பொருளியலின் முக்கிய அடிப்படை எது?

பொருளியல் மாறியம் என்றால் என்ன?

Description

இந்த குழுமம் மைக்ரோ பொருளியலின் உள்ளடக்கங்களை பற்றிய அடிப்படை தகவல்களைக்

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Microeconomics Quiz
10 questions
Microeconomics Quiz
ResponsiveErudition4307 avatar
ResponsiveErudition4307
Concurrence imparfaite
10 questions
Concurrence imparfaite
LionheartedStrait avatar
LionheartedStrait